Navigacija

HPI39 - Hemija makromolekula

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija makromolekula
Akronim HPI39
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa značajnim aspektima hemije makromolekula, počev od molekulske strukture, načina izvođenja sinteze do svojstava i primene polimera. Sticanje osnovnih znanja o mehanizmu i kinetici lančanih i stupnjevitih polimerizacija. Ovladavanje osnovnim tehnikama izvođenja reakcija polimerizacije. Sagledavanje uticaja molekulske strukture na svojstava i primenu polimernih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli osnovna znanja o mehanizmu i kinetici lančanih i stupnjevitih polimerizacija. 2. Studenti su u mogućnosti da tumače kako se izborom monomera, načinom i uslovima izvođenja sinteze može uticati na strukturu makromolekula. 3. Studenti su ovladali znanjima o zavisnosti makroskopskih svojstava makromolekula od njihove molekulske strukture.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi, definicije i nomenklatura. Klasifikacija polimera. Struktura polimera. Stupnjevite polimerizacije. Mehanizam i kinetika stupnjevitih polimerizacija. Polimerizacija kao lančana reakcija. Termodinamički i kinetički aspekt lančanih polimerizacija. Radikalna polimerizacija. Mehanizam i kinetika elementarnih reakcija polimerizacije. Jonske polimerizacije i stereospecifične polimerizacije. Tehnike izvođenja reakcije polimerizacije preko slobodnih radikala: polimerizacije u masi, emulziji, suspenziji, rastvoru i taložne polimerizacije
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe:Srednje vrednosti molarnih masa i raspodele molarnih masa. Polikondenzacije difunkcionalnih monomera. Teorije formiranja gela. Polimerizacije preko slobodnih radikala. Polimerizacije preko anjona i katjona. Eksperimentalne vežbe: Predviđeno je da student uradi sedam vežbi: Sinteza polimera međufaznom polikondenzacijom. Sinteza poliestara visokotemperaturnom polikondenzacijom. Izrada tvrdih i mekih poliuretanskih pena. Polimerizacija metil-metakrilata u masi. Poli-merizacija stirena u emulziji. Polimerizacija metil-metakrilata u suspenziji. Taložna polimerizacija akrilonitrila. Sinteza polietara i poliestara otvaranjem prstenova heterocikličnih monomera.
  Literatura
  1. S.M. Jovanović, J. Đonlagić, "Hemija makromolekula", TMF, Beograd, 2004.
  2. J. Đonlagić, "Hemija makromolekula - praktikum", TMF, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, računske i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari