Navigacija

HPI410 - Reologija polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Reologija polimera
Akronim HPI410
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa definicijama i eksperimentalnim metodama određivanja reoloških para-metara polimernih materijala, kao i sa empirijskim jednačinama, matematičkim modelima i molekulskim teorijama koje opisuju viskoelastično ponašanje polimerna. Studenti stiču uvid u sve zahteve pri izvođenju eksperimenata i obradi rezultata reoloških merenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su stekli znanja da mogu opišu i objasne vremensku zavisnost između sile i deformacije polimernih materijala, kako u čvrstom tako i u tečnom stanju. Stekli su osnovna znanja o zavisnosti reološkog ponašanja polimernih materijala od molekulske strukture kao i o njihovom uticaju na preradu polimera, projektovanje plastičnih delova, a takođe i na njihovu primenu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Definicija reologije kao nauke. Osnovni reološki parametri. Dinamički i neperiodični ogledi. Eksperimentalne tehnike reoloških merenja. 2. Viskoelastičnost polimernih materijala. 3. Viskoelastični modeli. Mehanički elementi i modeli. Raspodela relak-sacionih i retardacionih vremena. Molekulske teorije viskoelastičnog ponašanja. 4. Uticaj temperature i vremena na reološko ponašanje polimera. Zavisnost pokazatelja reološkog ponašanja od molekulske strukture. 5. Viskoznost rastopa polimera. Koncentrovani rastvori polimera i gelovi. 6. Tečenje disperznih sistema. Viskoznost suspenzija i emulzija. Tiksotropija i reopeksija suspenzija.
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: Predviđeno je da student uradi pet eksperimentalnih vežbi: Određivanje viskoznosti koncentrovanih rastvora. Analiza tiksotropnog ponašanja suspenzija. Određivanje viskoznosti rastopa polimera kapilarnom viskozometrijom i dimaničkom mehaničkom analizom. Određivanje faznih i fizičkih prelaza kristaliničnih i amorfnih polimera dinamičkom mehaničkom analizom. Određavanje svojstava napon-deformacija elastomera i termoplastičnih polimera pri istezanju.
  Literatura
  1. S. Jovanović, K. Jeremić, „Karakterisanje polimera”, TMF, Beograd, 2007 (odabrana poglavlja).
  2. M. Plavšić, „Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo”, Naučna knjiga, Beograd, 1996 (odabrana poglavlja).
  3. J. Đonlagić, „Praktikum iz reologije polimera” - interna skripta, Katedra za ONH.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, domaći zadaci i eksperimentalne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari