Навигација

ХПИ410 - Реологија полимера

Спецификација предмета
НазивРеологија полимера
АкронимХПИ410
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са дефиницијама и експерименталним методама одређивања реолошких пара-метара полимерних материјала, као и са емпиријским једначинама, математичким моделима и молекулским теоријама које описују вискоеластично понашање полимерна. Студенти стичу увид у све захтеве при извођењу експеримената и обради резултата реолошких мерења.
  Исходи учења (стечена знања)После успешног савладавања предмета студенти су стекли знања да могу опишу и објасне временску зависност између силе и деформације полимерних материјала, како у чврстом тако и у течном стању. Стекли су основна знања о зависности реолошког понашања полимерних материјала од молекулске структуре као и о њиховом утицају на прераду полимера, пројектовање пластичних делова, а такође и на њихову примену.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Дефиниција реологије као науке. Основни реолошки параметри. Динамички и непериодични огледи. Експерименталне технике реолошких мерења. 2. Вискоеластичност полимерних материјала. 3. Вискоеластични модели. Механички елементи и модели. Расподела релак-сационих и ретардационих времена. Молекулске теорије вискоеластичног понашања. 4. Утицај температуре и времена на реолошко понашање полимера. Зависност показатеља реолошког понашања од молекулске структуре. 5. Вискозност растопа полимера. Концентровани раствори полимера и гелови. 6. Течење дисперзних система. Вискозност суспензија и емулзија. Тиксотропија и реопексија суспензија.
  Садржај практичне наставеЕксперименталне вежбе: Предвиђено је да студент уради пет експерименталних вежби: Одређивање вискозности концентрованих раствора. Анализа тиксотропног понашања суспензија. Одређивање вискозности растопа полимера капиларном вискозометријом и диманичком механичком анализом. Одређивање фазних и физичких прелаза кристалиничних и аморфних полимера динамичком механичком анализом. Одређавање својстава напон-деформација еластомера и термопластичних полимера при истезању.
  Литература
  1. С. Јовановић, К. Јеремић, „Карактерисање полимера”, ТМФ, Београд, 2007 (одaбрана поглавља).
  2. М. Плавшић, „Полимерни материјали-наука и инжењерство”, Научна књига, Београд, 1996 (одабрана поглавља).
  3. J. Ђонлагић, „Практикум из реологије полимера” - интерна скрипта, Катедра за ОНХ.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, домаћи задаци и експерименталне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари