Navigacija

D163 - Principi sinteze polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Principi sinteze polimera
Akronim D163
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Hemija makromolekula - dodiplomske studije Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa značajnim aspektima savremene hemije makromolekula, počev od strukture do načina izvođenja sinteze. Produbljuju se znanja o mehanizmu i kinetici lančanih i stupnjevitih polimerizacija, kao i načinu regulacije molarnih masa i raspodela molarnih masa. Sagledavaju se svojstva i primena polimernih materijala u zavisnosti od strukture njihovih molekula.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da osmisle i koncipciraju sintezu polimera lančanim i stupnjevitim polimerizacijama, (ii) ovladali eksperimentalnim tehnikama sinteze polimera, (iii) stekli odgovarajući nivo znanja za jasno formulisanje zadataka i predstavljanje rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet se bavi razmatranjem principa sinteze polimernih molekula, odnosno mehanizmom i kinetikom lančanih i stupnjevitih polimerizacija, kao i načinom regulacije molarnih masa i raspodele molarnih masa polimera. Reakcije na sintetskim i prirodnim polimerima. Takođe, izučavaju se i nestandardni načini iniciranja i izvođenja reakcija polimerizacije. Kontrolisana radikalna polimerizacija: radikalna polimerizacija transferom atoma (ATPR), polimerizacija sa stabilnim slobodnim radikalima (SFRP) ili nitroksi-potpomognuta polimerizacija (NMP) i reverzibilno adiciono-fragmentaciona transfer polimerizacija (RAFT). Metatezna polimerizacija. Polimerizacija monomera u čvrstom stanju. Polimerizacija monomera na nosaču.
  Sadržaj praktične nastave U okviru studijskog istraživačkog rada predviđeno je da student izvrši literaturni pregled, osmisli eksperiment, uradi dve sinteze polimera i okarakteriše ih u pogledu strukture kao i da prezentuje dobijene rezultate. Predviđeno je da student uradi dve sinteze polimera, a bira između: Sinteza funkcionalizovanih hiperrazgranatih polimera. Sinteza interpenetrirajućih i semi-interpenetrirajućih polimernih mreža. Sinteza multi-blok kopolimera reakcijama polikondenzacije. Sinteza polimera kontrolisanom radikalnom polimeriѕacijom.
  Literatura
  1. 1. G. Odian, Principles of Polymerization, Forth ed. Wiley, New York, 2001.
  2. 2. K. Matyjaszewski, Controlled/Living Radical Polymerization: Progress in ATPR, NMP and RAFT, ACS symposium series, Washington, DC, 2000.
  3. 3. S. M. Jovanović, J. Đonlagić, "Hemija makromolekula", TMF, Beograd, 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave predavanja, konsultacije, eksperimentalni rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20