Navigacija

14MHPI10 - Funkcionalni i nanostrukturni polimeri

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionalni i nanostrukturni polimeri
Akronim 14MHPI10
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa konceptom nanostrukturnih polimernih sistema. Studenti će se upoznati sa mogućnostima manipulacije polimernim materijalima u cilju dobijanja, procesiranja i primene funkcionalnih i nanostrukturnih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno završenog kursa studenti su stekli znanja o osnovnim principima nanohemije polimernih materijala. U mogućnosti su da opišu koncept postupka za dobijanje i manipulaciju određenim nanostrukturnim polimernim materijalom. U mogućnosti su da objasne i predvide kako određeni nanostrukturni polimerni materijal može biti upotrebnjen za dobijanje željenog funkcionalnog materijala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnove dobijanja i strukture nanostrukturnih i funkcionalnih polimernih materijala. ; Samoorganizacija polimera. ; Polimerini sistemi u sintezi nanočestica. ; Samoorganizacija sloj-po-sloj. ; Kopolimeri i samoorganizacija kopolimera. ; Polimerne mikrosfere i nanosfere. ; Mikroporozni materijali. ; Polimerni nanokompoziti. ; Primena nanostrukturnih i funkcionalnih polimernih materijala. ; ;
   Sadržaj praktične nastave Izrada seminarskog rada (u obliku prezentacije i/ili literaturnog rada) korišćenjem aktuelne literature iz oblasti.
   Literatura
   1. Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials, G. A. Ozin, A. Arsenault, 2005, RCS (odabrana poglavlja)
   2. Introduction to nanotechnology, C. P. Poole, F. J. Owens, 2003, John Wiley & Sons, Inc (odabrana poglavlja)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusija o seminarskom radu
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 35