Navigacija

14MNNT - Nanomaterijali i nanotehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Nanomaterijali i nanotehnologije
Akronim 14MNNT
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptom nanomaterijala i nanotehnologija, kao i njihovim značajem u razvoju današnjih i budućih tehnologija. Studenti će se upoznati sa sintezom, karakterizacijom i graničnim svojstvima objekata različitih vrsta materijala koji se nalaze na nanometarskoj skali veličina, a takođe i sa mogućnostima za manipulaciju ovakvim objektima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su stekli osnovna znanja o sintezi, svojstvima i načinu karakterizacije nanomaterijala, kao i značaju nanomaterijala i nanotehnologija. U mogućnosti su da za određenu namenu predvide određeni tip nanomaterijala i stekli su uvid u aktuelne i buduće primene nanotehnologija
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Materijali nanometarskih dimenzija: nanočestice, nanovlakna, nanotube, nanožice i tanki filmovi. ; Metode sinteze nanomaterijala (top-down i bottom-up pristupi). ; Metode karakterizacije nanomaterijala. ; Svojstva nanometarijala: optička, elektronska, hemijska, magnetna, mehanička, termička. ; Nanokeramički materijali. Nanokompoziti. Polimeri na nanometarskoj skali. ; Samoorganizacija. Metode funkcionalizacije nanomaterijala. ; Primena nanomaterijala u optici, mikroelektronici, biomedicini i farmaciji. ; Nanočestice, nanotube i grafeni kao markeri i nosači lekova.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Nanoscale Materials in Chemistry, Ed. Kenneth J. Klabunde, 2001 John Wiley & Sons, Inc
   2. Introduction to nanotechnology, C. P. Poole, F. J. Owens, 2003 John Wiley & Sons, Inc
   3. Nanoparticles: from Theory to Application, Ed. Gunter Schmid, 2003 Wiley-VCH Weinheim
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Interaktivna predavanja, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari