Navigacija

doc. dr Sanja Jevtić

Docent
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 157

011/3303636
lokal 636
Naučna oblast Neorganska hemija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2020.

Oblast interesovanja

Modifikacija, karakterizacija i primena prirodnih zeolita, kao i sinteza i karakterizacija poroznih materijala na bazi fosfata sa strukturom zeolita.

Predmeti

DZ3 DZ3 - Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja
ZP101 ZP101 - Opšta hemija 1
ZP111 ZP111 - Opšta hemija 2
ZP38 ZP38 - Neorganska hemija
MZH3 MZH3 - Viši kurs neorganske hemije
MZH5 MZH5 - Neorganska hemija
MIMF10 MIMF10 - Neorganski porozni materijali
TET101 TET101 - Opšta hemija

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Jovana Zvicer, Ana Medić, Đorđe Veljović, Sanja Jevtić, Saša Novak i Bojana Obradović, Biomimetic characterization reveals enhancement of hydroxyapatite formation by fluid flow in gellan gum and bioactive glass composite scaffolds, POLYMER TESTING, 76, 2019, pp. 464-472; 10.1016/j.polymertesting.2019.04.004
 2. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović i Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 3. Sanja Jevtić, Bojan Jevtic i Nevenka Rajić, Ispitivanje adsorpcionih svojstava elektrofilterskog pepela sa deponije Termoelektrane „Morava” u odnosu na fosfat-jone prisutne u vodenom rastvoru, Ecologica, 83, 2016, pp. 555-559
 4. Sanja Jevtić, Iztok Arčon, Aleksandar Rečnik, Biljana Babić, Matjaž Mazaj, Jelena Pavlović, Danka Matijašević, Miomir Nikšić i Nevenka Rajić, The iron(III)-modified natural zeolitic tuff as an adsorbent and carrier for selenium oxyanions, Microporous and Mesoporous Materials, 197, 2014, pp. 92-100; doi:10.1016/j.micromeso.2014.06.008
 5. Sanja Jevtić, Nevenka Rajić i Venčeslav Kaučič, 3-methylaminopropylamine as a templating agent in the synthesis of phosphate-based inorganic polymers, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 78, 12, 2013, pp. 1893-1909
 6. Nevenka Rajić, Đorđe Stojaković, Sanja Jevtić, Nataša Zabukovec Logar, Gregor Mali i Venčeslav Kaučič, On the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine captured inside the aluminum phosphate analog of ULM-3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101, 3, 2010, pp. 919-924
 7. Nataša Zabukovec Logar, Gregor Mali, Nevenka Rajić, Sanja Jevtić, Mojca Rangus, A Golobič i Venčeslav Kaučič, Structure investigation of fluorinated aluminophosphate ULM-3 Al templated by 3-methylaminopropylamine, Journal of Solid State Chemistry, 183, 5, 2010, pp. 1055-1062; doi:10.1016/j.jssc.2010.02.020
 8. Nevenka Rajić, Đorđe Stojaković, Sanja Jevtić, Nataša Zabukovec Logar, Janez Kovač i Venčeslav Kaučič, Removal of aqueous manganese using the natural zeolitic tuff from the Vranjska Banja deposit in Serbia, Journal of Hazardous Materials , 172, 2-3, 2009, pp. 1450-1457; doi:10.1016/j.jhazmat.2009.08.011
 9. Đorđe Stojaković, Nevenka Rajić, Sanja Jevtić, Nataša Zabukovec Logar i V Kaučič, A kinetic study of the thermal degradation of 3-methylaminopropylamine inside AlPO4-21, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87, 2, 2007, pp. 339-343
 10. Nevenka Rajić, Nataša Zabukovec Logar, Đorđe Stojaković, Venčeslav Kaučič, Amalija Golobič i Sanja Jevtić, Hydrothermal synthesis and structure of a new layered zincophosphate intercalated with 3-MethylAMinopropylAMine cations, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70, 4, 2005, pp. 625-633

Širi spisak radova

Mentorstvo

Master akademske studije

 • Adsorpcija jona teških metala iz kondenzata nastalog vakuum pirolizom baterija na bazi alumosilikatnim mineralima, Violeta Balšić, 30.09.2020.
 • Ispitivanje efikasnosti surfaktant-modifikovanih adsorbenata na bazi prirodnog zeolita za vezivanje toksičnih anjona, Đorđe Simović, 30.09.2019.
 • Adsorpcija oksoanjona selena za Fe(III)-modifikovani prirodni zeolit, Matija Krpović, 28.09.2018.
 • Ispitivanje uticaja mehanohemijske modifikacije prirodnog zeolita jonima Fe(III) na stepen adsorpcije katjona teških metala, Miljana Stojanović, 28.09.2018.

Osnovne akademske studije

 • Adsorpcija hromat-jona iz vodenih rastvora organomodifikovanim zeolit-klinoptilolitom, Lazar Stojanović, 30.09.2020.
 • Efikasnost vezivanja fosfat-jona pomoću surfaktant-modifikovanih prirodnih zeolita iz različitih ležišta, Biljana Kosić, 13.03.2020.
 • Optimizacija procesa pripreme adsorbenata na bazi surfaktant-modifikovanog prirodnog zeolita, Dragica Gačić, 30.09.2019.
 • Optimizacija procesa dobijanja adsorbenata na bazi prirodnog zeolita i Fe(III), Đorđe Simović, 28.09.2018.
 • Mehanohemijska modifikacija prirodnog zeolita-klinoptilolita Zn(II)-jonima, Matija Krpović, 15.09.2017.