Navigacija

prof. dr Suzana Dimitrijević-Branković

Redovni profesor
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija lmft

011/3303788
lokal 788
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 18. januar 2017.

Predmeti

14BBI486 14BBI486 - Biotehnologija u zaštiti životne sredine
14MBIP01 14MBIP01 - Mikrobiologija i mikrobiološka analitika hrane
14MBIP10 14MBIP10 - Bezbednost hrane
14MBIP7 14MBIP7 - Tehnologija piva
14MBIP9 14MBIP9 - Tehnologija pakovanja hrane
BBI210 BBI210 - Funkcionisanje bioloških sistema
BBI315 BBI315 - Kvalitet i bezbednost u biotehnologiji
D166 D166 - Sanitarna mikrobiologija
DIZ3 DIZ3 - Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS213 IŽS213 - Funkcionisanje bioloških sistema

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović i Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 2. Katarina Mihajlovski, Slađana Davidović, Đorđe Veljović, Milica Carević, Vesna Lazić i Suzana Dimitrijević-Branković, Effective valorisation of barley bran for simultaneous cellulase and β-amylase production by Paenibacillus chitinolyticus CKS1: Statistical optimization and enzymes application, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 82, 2017, pp. 1223-1236; 10.2298/JSCJSC170514092M
 3. Miona Miljković, Slađana Davidović, Milica Carević, Đorđe Veljović, Dragana Mladenović, Mirjana Rajilić-Stojanović i Suzana Dimitrijević-Branković, Sugar beet pulp as Leuconostoc mesenteroides T3 support for enhanced dextransucrase production on molasses, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 180, 2016, pp. 1016-1027; 10.1007/s12010-016-2149-x
 4. Katarina Mihajlovski, Neda Radovanović, Veljović Đorđe, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Improved β-amylase production on molasses and sugar beet pulp by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS1, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 80, 2016, pp. 115-122; 10.1016/j.indcrop.2015.11.025
 5. Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Svetlana Štrbac, Zlatko Rakočević, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković i LJubinka Rajaković, The antimicrobial efficiency of silver activated sorbents, APPLIED SURFACE SCIENCE, 357, 2015, pp. 819-831; 10.1016/j.apsusc.2015.09.032
 6. Jasna Ivanović, Vanja Tadic, Suzana Dimitrijević-Branković, Marko Stamenić, Slobodan Petrović i Irena Žižović, Antioxidant properties of the anthocyanin-containing ultrasonic extract from blackberry cultivar “Čačanska Bestrna”, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 53, 2014, pp. 274-281
 7. Željko Radovanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, Vesna Kojić, Rada Petrović i Đorđe Janaćković, Antimicrobial Activity and Biocompatibility of Ag+- and Cu2+-doped biphasic Hydroxyapatite/α-Tricalcium Phosphate Obtained from Hydrothermally Synthesized Ag+- and Cu2+- doped Hydroxyapatite, APPLIED SURFACE SCIENCE, 307, 2014, pp. 513-519; 10.1016/j.apsusc.2014.04.066
 8. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828
 9. Jasna Ivanović, Suzana Dimitrijević-Branković, Dusan Misic, Mihajlo Ristic i Irena Žižović, Evaluation and improvement of antioxidant and antibacterial activities of supercritical extracts from clove buds, JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 5, 2013, pp. 416-423
 10. Marija Pavlović, Aneta Buntić, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Ethanol influenced fast microwave-assisted extraction for natural antioxidants obtaining from spent filter coffee, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 118, 2013, pp. 503-510
 11. Željko Radovanović, Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Suzana Dimitrijević-Branković, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Rada Petrović i Đorđe Janaćković, Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Zinc(II) Doped Hydroxyapatite, Synthesized by Hydrothermal Method, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1787-1798; 10.2298/JSC121019131R
 12. Tijana Đorđević, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Effect of Fermentation on Antioxidant Properties of Some Cereals and Pseudo Cereals, FOOD CHEMISTRY, 119, 2010, pp. 957-963

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Primena agro-industrijskog otpada za dobijanje enzima dekstransaharaze i proizvodnja dekstrana i oligosaharida pomoću imobilisanih sistema, Miona Miljković, 16.09.2020.
 • Elektrohemijska oksidacija policikličnih aromatičnih ugljovodonika iz betona i procena toksičnosti produkata njihove degradacije, Danka Aćimović, 31.01.2020.
 • Primena dekstrana iz bakterija mlečne kiseline za sintezu nanočestica srebra i proizvodnju jestivih filmova, Slađana Davidović, 19.11.2019.
 • Primena novih sojeva bakterija u proizvodnji komposta i za gajenje uljanih vrsta sa poboljšanim biološkim svojstvima, Snežana Dimitrijević, 29.06.2018.
 • Dobijanje i karakterizacija nemineralizovanih i mineralizovanih biomaterijala na bazi polisaharida morskih algi i esencijalnog metala cinka, Ivana Malagurski, 27.11.2017.
 • Iskorišćenje otpada iz prerade jagorčevine (Primula veris), rastavića (Equisetum arvense) i hajdučke trave (Achillea millefolium) za dobijanje biološki aktivnih polifenola, Milica Milutinović, 21.11.2017.
 • Primena agroindustrijskog otpada za izdvajanje katjonskih boja i bioloških molekula iz vodenog rastvora procesom biosorpcije, Aneta Buntić, 30.06.2017.
 • Antioksidativna aktivnost ekstrakata kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita, Marija Ranić, 30.09.2015.

Master akademske studije

 • Optimizacija mikrotalasne ekstrakcije otpadnog praha miloduha (Hyssopus officinalis), Petar Milanović, 02.04.2021.
 • Mogućnosti primene lakaza u procesu oksidativne polimerizacije polifenola, Una Jusović, 30.09.2020.
 • Primena ekstrakta rastavića (Equisetum arvense) za dobijanje nanočestica srebra, Andrej Kukučka, 30.09.2020.
 • Antioksidativna svojstva ekstrakta dobijenih iz otpadne biomase korena maslačka (Taraxacum officinale), Miloš Kostić, 15.06.2020.
 • Antioksidativna svojstva ekstrakta dobijenih mikrotalasnom ekstrakcijom otpadne biomase lista koprive (Urtica dioica), Đorđe Janjić, 15.06.2020.
 • Uticaj kombinovanog enzimsko-mikrobnog tertmana na sadržaj polifenola, hlorogene kiseline i kofeina u kafi i u otpadnom talogu kafe, Tamara Aleksić, 30.09.2019.
 • Dobijanje enzima iz grupe pektinaza i ksilanaza pomoću micelijuma viših gljiva (Lentula edodus i Tuber magnatum) gajenih na suncokretovoj sačmi, Dragana Mladenović, 30.09.2019.
 • Ispitivanje uticaja fermentacije otpadnog duvana sojem Streptomyces fulvissimus CKS7 na sadržaj ukupnih polifenola i nikotina u ekstraktu, Branislava Miljković, 30.09.2019.
 • Dobijanje alginatnih filmova sa antimikrobnim i antifungalnim dejstvom pogodnih za primenu u poljoprivredi, Ivana Pantić, 22.03.2019.
 • Sinteza dekstrana pomoću dekstransaharaze soja L. mesenteroides TC1 i njegova primena kao premaza za voće, Ivana Šelović, 28.09.2018.
 • Dobijanje antimikrobnih filmova na bazi smeše hitozana i agar-agara, Milomir Tomić, 28.09.2018.
 • Ispitivanje uticaja fermentacije otpadnog duvana na sposobnost uklanjanja boje kristal violet procesom biosorpcije, Jelena Urošević, 30.09.2017.
 • Ispitivanje uticaja fermentacije otpadnog duvana na sintezu celulolitičkih enzima pomoću soja Paenibacillus sp. CKS 1, Hristina Lalović, 30.09.2017.
 • Ispitivanje mogućnosti primene programa Design Expert u cilju određivanja uticajnih faktora u procesu sušenja šljiva, Aleksandra Stanić, 30.09.2017.
 • Ispitivanje enzimskog potencijala novih sojeva iz roda Bacillus sp. za potencijalnu primenu u fermentaciji sojine sačme, Aleksa Stojković, 30.09.2017.
 • Selekcija mineralnih komponenti za proizvodnju jestivih filmova na bazi agar-agara i određivanje njihovog antimikrobnog potencijala, Jovana Drobnjak, 29.09.2017.
 • Primena enzima iz grupe amilaza dobijenih pomoću sojeva Paenibacillus chitinolyticus CKS 1 i Bacillus amyloliquefaciens PPM3 za ubrzanje hidrolize pivskog slada, Milica Filipović, 11.05.2017.
 • Određivanje optimalnih uslova ekstrakcije polifenola iz otpadne duvanske prašine, Marija Jašić, 30.09.2016.
 • Primena enzima iz grupe amilaza dobijenih pomoću sojeva Paenibacillus chitinolyticus CKS1 i Bacillus amyloliquefaciens u enzimskoj hidrolizi nesladovanih žitarica, Marko Radovanović, 30.09.2016.
 • Proizvodnja enzima dekstransaharaze primenom nus-proizvoda agroindustrije, Ana Boljević, 30.09.2016.
 • Određivanje uslova gajenja bakterijskih kultura u cilju dobijanja preparata za kompostiranje biljnog materijala, Milana Majstorović, 19.09.2016.
 • Proizvodnja celulaza pomoću Paenibacillus chitinolyticus, submerznim gajenjem u podlozi sa ječmenim mekinjama, Ružica Milutinović, 30.09.2015.
 • Proizvodnja bakterijskih celulaza na otpadnom biljnom materijalu, Aleksandra Lešnjaković, 30.09.2015.
 • Ispitivanje biofertilizatorskog uticaja novih prirodnih sojeva zemljišnih bakterija, Nikola Bešlić, 30.09.2015.
 • Ispitivanje mogućnosti proizvodnje celulaza na otpadnim biljnim materijalima, Jelena Atanasković, 04.05.2015.
 • Selekcija bakterija mlečne kiseline za dobijanje kombinovanog dijetetskog preparata sa ekstraktom hajdučke trave (Achilea millefolium), Ivana Marković, 26.02.2015.
 • Uticaj dodatka otpadne kafe na proces kompostiranja lignoceluloznog materijala pomoću odabranih sojeva mikroorganizama, Katarina Mitrović, 25.02.2015.
 • Molekularna karakterizacija bakterija iz različitih ekoloških staništa i određivanje njihovog antimikrobnog potencijala, Elena Samolov, 30.09.2014.
 • Ispitivanje antifungalnog dejstva prirodnih izolata bakterija iz roda Bacillus sp., Dragana Stanković, 30.09.2014.
 • Određivanje uticajnih faktora proizvodnje bakterijskih amilaza, Jovan Kalaba, 30.09.2014.
 • Selekcija pogodnih nosača za imobilizaciju dekstran-saharaze iz prirodnog izolata Leuconostoc mesenteroides, Aleksandar Cvijović, 26.11.2013.
 • Optimizacija uslova proizvodnje egzopolisaharida iz prirodnog izolata Leuconostoc mesenteroides primenom fermentacionog postupka, Goran Komnenović, 26.09.2013.
 • Ispitivanje uticaja fermentacije na antimikrobna i antioksidativna svojstva ekstrakta biljnog otpada iz prerade lekovitog bilja, Vera Katić, 30.07.2013.
 • Antimikrobna ambalaža na bazi biopolimernih materijala za prehrambenu industriju, Jelena Janković, 28.02.2013.
 • Izolacija i preliminarna karakterizacija mikroflore vodenog i mlečnog kefira, Slađana Davidović, 28.02.2013.
 • Optimizacija postupka mikrotalasne ekstrakcije otpadne filter kafe, Maja Žuža, 27.09.2012.
 • Ispitivanje sorpcionih svojstava bioloških materijala, Milica Ranđelović, 12.07.2012.
 • Ispitivanja mogućnosti dobijanja biološki aktivnih ekstrakta iz otpadne kafe, Najat Aliaser, 02.07.2012.

Osnovne akademske studije

 • Molekularna karakterizacija kvasca Aureobasidium pullulans TMFP8 potencijalnog proizvođača pululana, Jelena Stojić, 30.09.2020.
 • Molekularna karakterizacija kvasca Aureobasidium pullulans TMFP5 potencijalnog proizvođača fruktooligosaharida, Ana Barbulović, 30.09.2020.
 • Biotehnološka konverzacija otpadnog taloga kafe i dobijanje proizvoda sa povišenim antioksidativnim svojstvima, Vuk Šašić, 30.09.2020.
 • Dobijanje prebiotskog proizvoda enzimskom transformacijom laktoze iz zaslađenog kondenzovanog mleka, Marijana Matijević, 05.03.2020.
 • Uticaj faktora mikrotalasne ekstrakcije na sadržaj ugljenih hidrata u ekstraktu dobijenom iz otpadne biomase korena artičoke (Cynara scolimus), Irena Pejčić, 28.02.2020.
 • Karakterizacija enzima fenol-oksidaze dobijene gajenjem micelijuma viših gljiva na čvrstom agroindustrijskom supstratu, Ana Bošnjaković, 21.02.2020.
 • Uticaj uslova gajenja na proizvodnju enzima lakaza pomoću micelijuma viših gljiva i određivanje njenog potencijala za dekolorizaciju azo boja, Vera Bogojević, 21.02.2020.
 • Uticaj fermentacije na promenu sadržaja polifenola u otpadnom talogu kafe, Violeta Balšić, 27.09.2019.
 • Uticaj premaza na bazi dekstrana na rok trajanja ploda paradajza, Aleksandra Milovanović, 28.09.2018.
 • Uticaj polazne koncentracije glukoze na rast kvasca Saccharomyces cerevisiae, Sofija Jugović, 28.09.2018.
 • Hidroliza lignoceluloznog materijala pomoću enzima dobijenih gajenjem soja Streptomyces sp. CKS na otpadnim ovsenim mekinjama, Tanja Vasojević, 25.09.2018.
 • Agarni filmovi kao matrica za in situ sintezu nanočestica srebra i njihova antimikrobna aktivnost, Natalija Papović, 14.09.2018.
 • Hidroliza otpadnih skrobnih proizvoda pekarske industrije pomoću enzima bakterijskog soja Hymenobacter sp, Mersiha Mahmuti, 22.02.2018.
 • Biorazgradnja herbicida pomoću soja Streptomyces microflavus CKS6, Aleksandar Panić, 29.12.2017.
 • Dobijanje proizvoda za prehranu pčela na bazi aktivnosti invertaze pekarskog kvasca, Slobodan Živković, 30.09.2017.
 • Primena postupka fermentacije otpadnog duvana u cilju olakšane ekstrakcije polifenola i proizvodnje celulaza, Milomir Tomić, 30.09.2017.
 • Uticaj mineralnih soli i izvora azota na prinos dekstrana dobijenog pomoću soja L.mesenteroides T3, Nikola Dimitrijević, 30.09.2017.
 • Optimizacija medijuma za fermentaciono dobijanje dekstrana pomoću soja L.mesenteroides T3, Marija Blagojević, 30.09.2017.
 • Primena biotehnoloških postupaka za povećanja prinosa polifenola iz mikrotalasne ekstrakcije otpadnog duvana, Stefan Popović, 30.09.2017.
 • Ispitivanja biološkog potencijala novog soja Bacillus patagoniensis, Aleksa Stojković, 30.09.2016.
 • Određivanje fizioloških svojstava prirodnih izolata bakterija iz rodova Bacillus i Paenibacillus, Milica Miletić, 29.09.2016.
 • Molekularna karakterizacija bakterija mlečne kiseline i sagledavanje njihovog probiotskog potencijala, Irena Blažu, 12.05.2016.
 • Proizvodnja amilolitičkih enzima na otpadnim vodama industrije prerade kartona pomoću prirodnog izolata Paenibacillus chitinolyticus, Marija Jašić, 30.09.2015.
 • Uticaj koncentracije etanola na mikrotalasnu ekstrakciju polifenola iz otpadne kafe, Danica Ostojić, 30.09.2015.
 • Korišćenje otpadne kafe kao adsorbenta za uklanjanje organskog opterećenja iz vodenog rastvora, Jovana Jovanović, 25.02.2015.
 • Mere kontrole i praćenja bezglutenskih prehrambenih proizvoda u uvozu, skladištenju i distribuciji, Sara Petrović, 30.09.2014.
 • Ispitivanje sposobnosti vezivanja polifenola iz zelenog čaja procesom adsorpcije na otpadnoj kafi, Milica Stojadinović, 10.07.2014.
 • Optimizacija proizvodnje celulolitičkih enzima kod prirodnog izolata Paenibacillus sp., Ružica Milutinović, 09.06.2014.
 • Optimizacija postupka mikrotalasne ekstrakcije polifenola iz otpadne filter kafe, Slavica Škiljević, 18.03.2014.
 • Ispitivanje uticaja prirodnih bakterijskih izolata na proces kompostiranja otpadnog biljnog materijala, Milana Majstorović, 28.02.2014.
 • Uticaj ekstrakta otpadne kafe na preživljanje ćelija Saccharomyces cerevisiae pod uslovima oksidativnog stresa, Ivana Marković, 02.07.2013.
 • Uticaj stresnih faktora tokom rasta mikroorganizama na kvalitet dobijenih lizata, Milana Grba, 18.02.2013.
 • Ispitivanja uticaja koncentracije izvora ugljenika na proizvodnju egzopolisaharida kod bakterija mlečnog vrenja, Slobodanka Stolić, 19.09.2012.
 • Svojstva i primena antimikrobnih pakovanja u prehrambenoj industriji, Marija Ivanović, 02.03.2012.
 • Ispitivanja mogućnosti iskorišćenja otpadne kafe, Maja Žuža, 29.09.2011.
 • Ispitivanje antimikrobnih i antioksidativnih svojstava mikrobnih egzopolisaharida, Milica Ranđelović, 29.09.2011.
 • Struktura i funkcija polisaharidnih filmova za prehrambenu industriju, Slađana Davidović, 28.09.2011.

Osnovne studije

 • Ispitivanje mogućnosti simultanog dobijanja bioetanola iz otpadnog pirinča korišćenjem amilolitičkih enzima soja Paenibacillus chitinolyticus CKS 1, Tatjana Stamenković, 26.09.2017.
 • Molekularna analiza parazita Toksoplasma gondii, Marija Đerić, 11.10.2016.
 • Ispitivanje uticaja sastava fermentacionog medijuma na prinos i aktivnost jogurtnih starter kultura, Milica Števin, 30.11.2015.
 • Optimizacija postupka ekstrakcije flavonoida i polifenola iz otpadnog materijala dobijenog preradom hajdučke trave (Achilea millefolium), Dragana Vrućinić, 17.08.2015.
 • Selekcija bakterijskih izolata sa potencijalom za biološku kontrolu fitopatogena, Maja Jovanović, 25.05.2015.
 • Karakterizacija enzima dekstransaharaza iz prirodnog izolata L.mesenteroides, Danijela Banjac, 10.02.2015.
 • Izolacija i karakterizacija celulotičkih enzima kod prirodnog izolata Paenibacillus chitinolyticus, Ina Vukić, 30.09.2014.
 • Izdvajanje celulolitičkih enzima iz fermentacione tečnosti procesom adsorpcije na otpadnoj kafi, Marina Bajić, 23.09.2014.
 • Izolacija i karakterizacija amilolitičkih enzima kod prirodnog izolata Paenibacillus chitinolyticus, Nataša Sabo, 29.04.2014.
 • Ispitivanje uticaja dodatka kulture kvasca na produkciju dekstrana pomoću Leuconostoc mesenteroides, Ivana Nikolić, 18.02.2014.
 • Ispitivanje uticaja mešane kulture bakterija mlečne kiseline na dobijanje egzopolisaharida tipa dekstrana, Marijana Miletić, 28.11.2013.
 • Ispitivanje antimikrobne aktivnosti biopolimernih filmova na bazi dekstrana, Ana Milivojević, 25.09.2013.
 • Uticaj enzimske aktivnosti bakterija iz grupe Bacillus sp. na antioksidativnu aktivnost ekstrakta otpadne kafe, Jelena Josić, 24.09.2013.
 • Ispitivanje međusobnih odnosa probiotskih bakterija mlečne kiseline i mogućnosti njihove primene u biološkoj mikroinkapsulaciji, Anđelka Brđanin, 13.11.2012.
 • Mikrotalasna ekstrakcija polifenolnih komponenti iz otpadne kafe, Irena Džunić, 05.11.2012.
 • Optimizacija uslova mikrobiološke proizvodnje egzopolisaharida pomoću soja Leuconostoc sp., Zorica Radivojević, 28.09.2012.
 • Optimizacija uslova mikrotalasne ekstrakcije polifenolnih komponenti iz otpadne espresso kafe, Lela Subotić, 28.09.2012.
 • Proteinski hidrolizati pasulja, Jelena Radosavljević, 31.08.2012.
 • Preliminarna fenotipska karakterizacija prirodnih zolata bakterija iz grupe Bacillus sp. i Paenibacillus sp., Ivana Rosić, 06.07.2012.
 • Ispitivanje uticaja metaboličke aktivnosti bakterija na ekstrakciju i aktivnost polifenolnih komponenti iz otpadne kafe, Predrag Obradović, 28.06.2012.
 • Uticaj procesnih parametara fermentacije na kvalitet svetlog piva, Milena Adžić, 20.02.2012.
 • Ispitivanje uticaja enzimskog predtretmana i fermentacije na antioksidativnu aktivnost ekstrakta otpadne kafe, Ranka Radić, 19.12.2011.
 • Ispitivanja uslova proizvodnje mikrobnih polisaharida, Tatjana Simić, 12.12.2011.
 • Ispitivanje uticaja fermentacije na antioksidativna svojstva ekstrakta iz otpadne kafe, Milica Ivanović, 06.09.2011.
 • Izolacija i selekcija mikroorganizama za proizvodnju celulolitičkih enzima, Maja Gajić, 23.06.2011.
 • Ektopična ekspresija endoglina u sisarskim ćelijama metodom transfekcije plazmidnom DNK, Branislava Zavođa, 12.04.2011.
 • Antimikrobno i antioksidativno dejstvo kefira, Jelena Pejović, 01.04.2011.
 • Ispitivanje antioksidativnih i antimikrobnih svojstava ekstrakta iz otpadne kafe, Dragan Perković, 30.12.2010.
 • Ispitivanje antimikrobnog dejstva polimernih membrana za razmenu, Miroslava Varničić, 24.09.2010.
 • Određivanje sadržaja polifenola i antioksidativne aktivnosti u brašnu i mekinjama od raži, Ana Kuzmanoski, 15.09.2010.
 • Ispitivanje stabilnosti suncokretovog ulja obogaćenog ekstraktom crne soje( Glicine max. L ), Slađana Lazić, 07.06.2010.
 • Ispitivanje antimikrobne i andioksidativne aktivnosti uvinog čaja, Danica Subotin, 02.11.2009.
 • Određivanje sadržaja polifenola i antioksidativne aktivnosti u proizvodima od ječma (Hordeum sativum), Jasna Radović, 26.06.2009.
 • Selekcija probiotskih kultura bakterija mlečne kiseline za fermentaciju supstrata na bazi ekstrakta ovsa ( Avena sativa ), Ivana Pavlović, 26.03.2009.
 • Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona), Bojana Krezović, 29.12.2008.
 • Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona) koji sadrže srebro, Jovana Jovašević, 29.12.2008.
 • Ispitivanje tehnološke i ekonomske opravdanosti proizvodnje vode za piće iz prirodnih i podzemnih izvora, Miroslav Cvijović, 24.11.2008.
 • Određivanje antioksidativnog dejstva ekstrakta biljnih kultura, Nevena Šoja, 17.09.2008.
 • Određivanje antioksidativnog dejstva ekstrakta fermentisanih žitarica, Miloš Mirković, 08.10.2007.
 • Određivanje antioksidativnog dejstva ekstrakta fermentisanih leguminoza, Nevena Arsić, 23.08.2007.
 • Uporedna analiza potencijalnih probiotičkih svojstava izolata bakterija mlečne kiseline različitog porekla, Miloš Mladenović, 27.12.2006.
 • Mikrobiološka analiza otpadnih voda sa životinjskih farmi, Vesna Radanović, 18.12.2006.
 • Mogućnost primene bakterija mlečne kiseline fermentaciji ekstrakta leguminoza, Milena Krsmanović, 31.10.2006.
 • Produkcija lipaza pomoću selekcionisanih mutanata kvasca torulopsis sp., Nevena Fajfrić, 15.09.2006.
 • Izolacija,karakterizacija i antimikrobna aktivnost humanih izolata bakterija mležne kiseline, Ančica Miljuš, 21.07.2006.
 • Hemijska karakterizacija etarskih ulja origana,ruzmarina i timijana i njihova antimikrobna analiza, Jasmina Đorđijevski, 11.05.2006.
 • Farmakodinamička svojstva antimikrobnih sintetičkih tekstilnih materjala širokog spektra dejstva, Nemanja Staletović, 30.12.2005.
 • Farmakodinamička svojstva antimikrobnih celuloznih vlaknastih materijala širokog spektra dejstva, Maja Ožegović, 23.11.2005.
 • Ispitivanje uticaja konzervanasa i ph na stabilnost kozmetičkih proizvoda, Miona Nedić, 04.11.2005.
 • Ispitivanje uticaja izvora ugljenika na antimikrobnu aktivnost bifidobakterija, Ivana Đurđević, 31.10.2005.
 • Inhibicija rasta pseudonmonas sp, vrsta u prisustvu n alkil cijanoacetamida, Dragana Marković, 03.10.2005.
 • In itro ispitivanja farmakodinamičkih svojstava antimikrobnih tekstilnih vlakana, Snežana Vukosavljević, 04.04.2005.
 • Inhibicija aerobnog rasta aktivnog mulja u prisustvu n/alkil/cijanoacetamida, Zvezdana Pašajlić, 30.12.2004.
 • uticaj svetlosti na stabilnost fermentisanog soka cvekle obogaćenog inulinom, Svetlana Nikolić, 16.09.2004.
 • Uticaj imobilizacije ćelija u na alginatu na aktivnost kulture bifidobacterium sp a71, Željka Brkić, 07.04.2004.
 • Ispitivanje produkcije masnih kiselina kratkog lanca kod prirodnih izolata bifidobacterium sp, Dušan Jovanović, 23.03.2004.
 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti prirodne flaširane vode za piće, Dubravka Dupalo, 06.02.2004.
 • Uticaj vodenih ekstrakta lekovitog bilja na supresiju rasta e coli i s.aureus u soku cvekle, Milena Vasić, 22.01.2004.
 • Supresija rasta listerija monocytogenes u prisustvu proteklih agenasa, Jelena Milojković, 30.12.2003.
 • Produkcija inulinaze pomoću kluveromuces marhianus var.bulgarikus, Nada Šmigić, 13.10.2003.
 • Ispitivanje uticaja probioptičkih bakterija na rast listeria monocytogenes im2002, Olivera Stevanović, 27.06.2003.
 • Ispitivanje uticaja uv zračenja na preživljavanje mikroorganizma, Sandra Stolica, 25.06.2003.
 • Ispitivanje uticaja ekstrakta lekovitog bilja na rast patogenih i na aktivnost bakterija mlečne kiseline, Mirjana Vukašinović, 16.05.2003.
 • Ispitivanje rasta prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline u soku cvekle, Zorica Đorđević, 24.02.2003.
 • Uticaj ekstrakta omana/inula helenijum/na rast izolata bifidobacterijum sp., Katarina Mihajlovski, 17.02.2003.
 • Karakterizacija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline, Katarina Šibalić, 14.02.2003.
 • Selekcija prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline za fermentaciju soka cvekle /beta vulgaris l/, Ana Karić, 01.10.2002.
 • Ispitivanje efikasnosti sredstva za dezinfekciju pogona prehrambene industrije, Snežana Vulić, 04.06.2002.