Navigacija

14MBIP7 - Tehnologija piva

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija piva
Akronim 14MBIP7
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Prethodna znanja iz mikrobiologije, biohemije. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje specifičnih znanja iz oblasti proizvodnje piva
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnovnih i specifičnih procesnih koraka u proizvodnji piva kao i sagledavanje značaja određivanja parametara kvaliteta proizvoda. Upoznavanje sa ekološkim aspektima proizvodnje piva kao i sistemima za dobijanje zdravstveno bezbednog proizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijat proizvodnje piva. Svetsko tržište i proizvodnja piva. Vrste piva. ; Sirovine u proizvodnji piva - proizvodnja slada, priprema vode za proizvodnju piva, karakteristike i priprema hmelja, mikroorganizmi za proizvodnju piva, nesladovane žitarice. ; Proizvodnja sladovine – procesni koraci i problematika kuvanja i hmeljenja sladovine. ; Fermentacija – postupci vođenja glavnog i naknadnog vrenja. ; Bistrenje i filtracija piva. Pasterizacija piva. Biološki uzročnici kvarenja piva. ; Savremeni postupci dorade piva, “High Gravity Brewing”, proizvodnja piva sa smanjenim udelom alkohola, specijalne vrste piva. ; Sanitacija pogona i opreme u proizvodnji piva. ; Kontrola procesa i kvaliteta proizvoda. ; Ambalažni materijali za pivo. ; Sistemi za obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti u proizvodnji piva. ; Ekološki aspekti proizvodnje piva – potrošnja prirodnih resursa, otpadne vode, čvrsti otpad. ;
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje parametara kvaliteta piva – boja, sadržaj proteina, stabilnost pene, senzorna svojstva. Studija slučaja – HACCP sistem u proizvodnji piva. Obilazak pivare. ;
  Literatura
  1. CHARLES BAMFORTH, Beer:Tap into the Art and Science of Brewing, Second Edition, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2003.
  2. Michael J. Lewis and Charles W. Bamforth, Essays in Brewing Science, Springer Science+Business Media, LLC, 2006
  3. Skripte sa predavanja
  4. Semiz Mahmud, Tehnologija piva, Poslovna zajednica industrije piva i slada Jugoslavije, 1979.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, seminari
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 65
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 10