Navigacija

D166 - Sanitarna mikrobiologija

Specifikacija predmeta
Naziv Sanitarna mikrobiologija
Akronim D166
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim aspektima mikrobiološkog hazarda, merama prevencije i ; mikrobiološkim tehnikama za analizu rizika u oblastima proizvodnje hrane i farmaceutskih proizvoda kao ; i u vodosnabdevanju i biotehnološkim laboratorijama. Predmet uključuje analizu studije slučaja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (1) stekli sposobnost da analiziraju određene aspekte bezbednosti proizvoda u procesu proizvodnje; (2) ovladali tehnikama mikrobiološke analize hrane, farmaceutskih preparata i vode; (3) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u timu; (4) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljnje zadatka, načina rešavanja i rezultata rada.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa osnovnim principima kontrole mikrobiološkog hazarda u proizvodnji hrane, farmaceutskih preparata i vodosnabdevanju i uključuje sledeće nastavne jedinice: - grupisanje mikroorganizama prema nivou biološkog hazarda; - infekcije - kako se javljaju, putevi prenošenja i načini delovanja; - mere prevencije biološkog hazarda; - aerosoli kao izvor biološke kontaminacije; -kontrola biološkog hazarda - dezinfekcija prostorija, radnih površina, opreme; - mikrobiološka kontrola hrane, vode, farmaceutskih proizvoda - uzorkovanje i analize; - zaštitna odeća, lična higijena, imunizacija; - biosigurnosni kabineti - nivoi, princip rada, konstrukcija; - transport infektivnog materijala; - zakonska regulativa, standardi vezani za mikrobiološku bezbednost
  Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad je vezan za teorijsku obradu pojedinačnih oblasti i praktični rad u mikrobiološkoj laboratoriji
  Literatura
  1. Imholte, Thomas J. 1984. Engineering for Food Safety and Sanitation. Technical Institute of Food Safety, Crystal, MN.
  2. Harrigan, W.F. and R.W.A. Park. 1991. Making Safe Food: A management guide for microbial safety. Academic Press, Inc. San Diego.
  3. Jowitt, R. 1980. Hygenic Design and Operation of Food Plants. Ellis Horwood, Ltd., AVI Publishing, Westport, Connecticut.
  4. Marriott, N.G. 1989. Principles of Food Sanitation. Van Nostrand Reinold, New York. ; Branen A.L. and Davidson, P.M. 1983. Antimicrobials in Foods. Marcel Dekker, New York ;
  5. Buchanan E. C., McKinnon T. B., Scheckelhoff J. D. and Schneider J. P., Principles of sterile product preparation, Revised 1st Edition, American Society of Health-System Pharmacists, 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, laboratorijske vežbe i studiju određenog slučaja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 15