Navigacija

DIZ3 - Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine
Akronim DIZ3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna sa novim praktičnim pristupima i tehnologijama koje koriste mikrobiološke procese, sa značajem mikroorganizama kao ekoloških činioca kao i sa njihovom ulogom u procesima remedijacije.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz savladavanje kursa omogućava se sticanje znanja o kompleksnosti mikrobioloških procesa u oblasti zaštite životne sredine i veštine za predviđanje budućeg stanja ekosistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšti pojmovi o mikrobnim zajednicama i konceptu mešanih kultura, bioindikatorskim vrstama, test organizmima u ekotoksikologiji. ; Mogućnosti primene mikroorganizama u različitim tehnologijama. ; Akumulacija metala u ćelijama različitih vrsta mikroorganizama ; Bioremedijacija, primena različitih mikroorganizama i njihov potencijal u procesima remedijacije koji su od značaja za ekološko inženjerstvo. ; Tipove bioremedijacije, monitoring bioremedijacije. ; Model biotehnološke primene mikroorganizama u zaštiti životne sredine, tretman biološkog otpada. ; Postojeće regulative kod nas i u svetu. ; .
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. W. Schönborn, Biotechnology – Volume 8 – Microbial degradation, edited by H-J. Rehm and G. Reed, VCH, 1986
   2. R . Mitchell - Environmental Microbiology, Wiley-Liss, 1992.
   3. B.Markert - Plant as biomonitors, VCH, Weinheim, 1993.
   4. F. Butterworth, A. Guntatilake, M. Gonsebatt - Biomonitors and Biomarkers as Indicators of Environmental Change, Springer, 2001 ;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Nastava iz ovog predmeta je teorijska, uz korišćenje video prezentacije. Provera znanja obaviće se putem kolokvijuma (1) i seminarskog rada (1).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 25
   Seminari 25