Navigacija

prof. dr Dušan Antonović

TMF - velika zgrada, kancelarija 337

011/3303672
lokal 672
Naučna oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine
Datum izbora u zvanje 6. jul 2007.

Predmeti

14D179 14D179 - Hemija pesticida
14TET219 14TET219 - Industrijsko zagađenje
D170 D170 - Strukturna analiza organskih molekula
DIZ4 DIZ4 - Organske zagađujuće supstance
MIZS1 MIZS1 - Ekotoksikologija
MIZS4 MIZS4 - Monitoring zagađujućih materija u atmosferi

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Karakterizacija mehaničkih i fizičko-hemijskih svojstava kompozitnih i glas-jonomernih cemenata, Aleksandra Mitrović, 15.09.2020.
 • Fizičko-hemijske karakteristike suburbanog atmosferskog aerosola i procena doprinosa izvora emisija primenom receptor modela, Jelena Đuričić-Milanković, 22.08.2019.
 • Degradacija amoksicilina i azitromicina u vodenoj sredini primenom različitih fizičko-hemijskih metoda, Kristina Radosavljević, 12.04.2018.
 • Pirotehničke smeše za izradu punjenja gasogeneratora Base Bleed projektila 37 i 57 mm, Siniša Pašagić, 29.09.2016.
 • Karakterizacija i primena kompleksa na bazi hitozana i amidovanog pektina za uklanjanje azo boja iz vodenih rastvora, Aleksandra Nešić, 22.05.2012.

Master akademske studije

 • Monitoring zagađenosti vazduha u železari "HBIS GROUP Serbia Iron & Steel" u Smederevu, Gorana Prica, 25.09.2019.
 • Zaštita životne sredine u građevinarstvu, Zorana Ivić, 25.09.2019.
 • Uticaj teških metala na živi svet, Nevena Milović, 25.09.2019.
 • Suspendovane čestice, sadržaj i sastav respirabilnih čestica na području Bora, Ivana Petković, 25.09.2019.
 • Uticaj fenola i njegovih derivata na zdravlje ljudi, Nataša Knežević, 16.09.2019.
 • Termička i dinamičko-mehanička svojstva kompozita baziranih na nezasićenim poliestarskim smolama i fosfornim estrima kraft lignina, Aleksandar Sebić, 27.09.2018.
 • Biomonitoring i fitoremedijacija zemljišta zagađenog teškim metalima u opštini Bor, Nevena Ilić, 27.09.2018.
 • Monitoring vazduha u gradu Pančevu, Jovana Velić, 27.09.2018.
 • Upotreba vodenih organizama u biološkom monitoringu vodenih ekosistema, Andriana Veselinović, 27.09.2018.
 • Preventivne mere zaštite od požara u postrojenjima za obradu ugljovodonika kao u cilju sprečavanja neželjenih uticaja po životnu sredinu, Borislav Vulić, 25.09.2018.
 • Kontrola sadržaja kontaminenata u hrani, Aleksandra Koprić, 25.07.2017.
 • Lišajevi kao indikatori zagađenosti vazduha, Mirjana Vrzić, 30.09.2016.
 • Monitoring zagađenosti vazduha u Termoelektrani "Nikola Tesla A" u Obrenovcu, Milica Nedeljković, 30.09.2016.
 • Kontrola kvaliteta ulazne i procesne vode u papirnoj industriji, Jelena Đokić, 30.09.2016.
 • Aerozagađenje u Obrenovcu i uticaj na zdravlje ljudi, Biljana Jeremić Novaković, 11.02.2016.
 • Uticaj odabranih klimatskih faktora na stanje vodenih resursa Republike Srbije, Vesna Vasić, 30.09.2015.
 • Efekat NOx emisija rafinerija na ekosistem, Taha Saeed, 10.07.2015.
 • Upravljanje industrijskim otpadom u elektrodistributivnim sistemima Javnog Preduzeća Elektroprivreda Srbije, Branislava Milošević, 30.09.2014.
 • Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u fabrici za izradu transportne ambalaže, Dragana Jančić, 19.06.2014.
 • Optimizacija metode određivanja dimetilsulfida metodom gasne hromatografije, Aleksandar Lazić, 30.09.2013.
 • Monitoring otrovnih hemijskih supstanci pri hemijskom akcidentu, Rajko Gujaničić, 30.09.2013.
 • Definisanje i optimizacija uslova proizvodnje amilolitičkih enzima pomoću prirodnog izolata Paenibacillus sp., Bojan Vujić, 30.09.2013.
 • Određivanje sadržaja fenola iz otpadnih voda iz proizvodnje i prerade uglja i metode njegovog uklanjanja, Ksenija Momić, 30.09.2013.
 • Određivanje dimetilsulfida u pivu metodom gasne hromatografije, Dražen Grumić, 30.09.2013.
 • Ekološki aspekti projekta izgradnje nove topionice bakra u Boru, Jasna Milosavljević, 24.09.2013.
 • Mogućnosti primene geoinformacionih sistema u inženjerstvu zaštite životne sredine, Igor Bogdanović, 31.01.2013.
 • Monitoring suspendovanih čestica i sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama u vazduhu Obrenovca, Marija Dragović, 22.08.2011.

Osnovne akademske studije

 • Ispitivanje antikorozivnih svojstava premaza na bazi tanina i alkidnih smola, Stevan Vlahović, 28.09.2018.
 • Određivanje antimikrobnog potencijala nanočestica srebra dobijenih primenom ekstrakta šipka (Rosa canina), Tamara Aleksić, 28.09.2018.
 • Ispitivanje adsorpcionih svojstava amino modifikovane makroporozne smole za uklanjanje sintetskih boja, Srđan Prodanović, 30.09.2016.
 • Preliminarna hemijska karakterizacija egzopolisaharida bakterija mlečne kiseline, Milica Nešović, 16.07.2012.

Osnovne studije

 • Sinteza i karakterizacija N,N-dialkilsupstituisanih hloracetamida, Maja Kunevski, 30.09.2016.
 • Uklanjanje boje Malahit zeleno iz vodenih rastvora pomoću materijala na bazi 2-akrilamido-2-metilpropansulfonske kiseline, Slavica Miljković, 12.06.2014.
 • Negativno naelektrisane ultrafiltracione membrane za adsorpciju boje Basic Yellow 28, Jelena Mraković, 01.10.2013.
 • Ultrafiltracione membrane poli(etar sulfona) modifikovanog glicidil metakrilatom za separaciju boje Acid Orange 10, Sofija Aleksandrović - Grković, 01.10.2013.
 • Biorazgradnja kopolimera na bazi skroba i stirena sa različitim stepenom kalemljenja, Aleksandar Ležaić, 28.09.2011.
 • Biorazgradnja kopolimera na bazi skroba i polimetakrilne kiseline sa različitim stepenom kalemljenja, Ratko Olujić, 28.09.2011.
 • Mikrobiološko praćenje razgradnje kopolimera na bazi skroba i stirena sa različitim stepenom kalemljenja, Milica Petković, 27.09.2011.
 • Određivanje sadržaja fenola u otpadnoj vodi iz prerade uglja, Ksenija Momić, 28.04.2010.
 • Ispitivanja uticaja tipa nosača na aktivnost imobilisanih nitrifikujućih bakterija, Ivana Todorović, 16.02.2010.
 • Procena rizika od hemijskog udesa u fabrici za prozvodnju sunđera, Sabrina Minić, 08.12.2009.
 • Prilagođavanje tretmana sirove vode i otpadnih voda pogona za obradu pilećeg mesa prema HACCP principima, Milan Slavković, 14.04.2008.
 • Primena FTIR-spektroskopije za identifikaciju probiotskih bakterija mlečnog vrenja, Ivana Trajković, 23.07.2007.
 • Određivanje sadržaja metala u namirnicama biljnog porekla sa područja Pančevo, Bojana Pejović, 07.03.2007.
 • Optimizacija nove formulacije komprimovanih dijetetskih zaslađivača, Marija Šobić, 09.10.2006.
 • Mogućnosti primene bioloških procesa remedijacije zemljišta u organskoj poljoprivredi, Olivera Lukić, 12.09.2006.
 • Prisustvo hemijskih agenasa u zemljištu i namirnicama biljnog porekla, Danica Janković, 31.08.2006.
 • Predlog biološke sanacije komunalne deponije jkp omoljica, Milka Tešanović, 20.07.2006.
 • Optimizacija nove formulacije komprimivanih zaslađivača, Ivan Lazić, 12.05.2006.
 • Dobijanje etarskog ulja echinacee i određivanje karkteristika i antimikrobne aktivnosti, Dragica Ilić, 24.02.2006.
 • Ispitivanje uticaja temperature i vodostaja na kvalitet pijaće vode u fabrici vode, Dragana Ugrinov, 06.12.2004.
 • Ispitivanje zavisnosti kovačevog retencionog indeksa n supstituisanih amida propanske kiseline u zavisnosti od temperature, Milena Stanojević, 23.11.2004.
 • Optimizacija rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda fabrike kartona sa aspekta procesa koagulacije i flokulacije, Violeta Aćimović, 30.09.2004.
 • Ispitivanje antimikrobnog delovanja biocida za primenu u cirkulacionim rashladnim sistemima, Nenad Krašić, 15.07.2004.
 • Uticaj temperature i vremena na kvalitet proizvoda kozmetičke industrije, Ivana Todorović, 02.07.2003.
 • Ekstrakciono razdvajanje optički aktivnih izomera, Aleksandar Mladenović, 24.04.2003.
 • Gasno hromatografski retencioni indeksi n/alkil astara karbonskih kiselina, Ivana Radulović, 07.11.2002.
 • Razvoj i optimizacija metode za određivanje biorazgradivosti katjonskih površinskih aktivnih materija, Milena Đakonović, 04.10.2002.
 • Razvoj i optimizacija metode za određivanje biorazgradivosti anjonskih površinskiakkivnih materija, Marija Nikolić, 05.06.2002.
 • Razvoj postrojenja za određivanje biorazgradivosti površinski aktivnih materija i optimizacija metode, Darja Kragić, 29.03.2002.
 • Razvoj i optimizacija metode za određivanje biorazgradivosti površinski naktivnih materija*pam*, Jelena Raičević, 28.12.2001.
 • Karakterizacija i tretman opasnih materija koje sadrže pcb, Snežana Lekić, 27.12.2001.
 • Karakterisanje izluživanja sintrrovane šljake iz insineratora komunalnog otpada, Mirjana Mićić, 06.07.2001.
 • Ispitivanje procesa izluživanja sinterovanog i sirovog letećeg pepela iz termoelektrane, Aleksandra Nikolić, 06.07.2001.
 • Ispitivanje mogućnosti primene head-space gasne hromatografije za praćenje kvaliteta mesa, Vladana Rajaković, 29.12.1999.