Navigacija

14MBIP01 - Mikrobiologija i mikrobiološka analitika hrane

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrobiologija i mikrobiološka analitika hrane
Akronim 14MBIP01
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Mikrobiologija, Biohemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa mikroorganizmima prisutnim u hrani, kako onim koji aktivno učestvuju u proizvodnji pojedinih prehrambenih proizvoda tako i sa onima koji dovode do njihovog kvarenja. ; Sticanje znanja o specifičnim tehnikama mikrobiološke analize kao i standarda i tehnika za obezbeđenje kvaliteta u mikrobiološkoj analitici. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa mikroorganizmima koji se koriste u proizvodnji prehrambenih proizvoda, ovladavanje metodama kojima se suzbija rast i razmnožavanje mikroorganizama uzročnika kvarenja hrane, identifikacija mikroorganizama uzročnika trovanja hranom ; Paktična znanja o specifičnim mikrobiološkim tehnikama za ispitivanje hrane, vode, vazduha, za ispitivanje efikasnosti dezinficijenasa, praćenje procesnih parametara u mikrobnim tehnologijama uz upoznavanje sa odgovarajućim nacionalnim i evropskim zakonskim normama i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta. ;
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga mikroorganizama u proizvodnji i kvarenju hrane (bakterije, kvasci, plesni, pečurke, protozoe, virusi); faktori koji utiču na rast mikroorganizama u hrani (kseroanabioza, osmoanabioza, acidoanabioza, hemoanabioza); kontrola rasta mikroorganizama u hrani fizičkim i hemijskim metodama (termoabioza i termoanabioza, primena dezificijenasa); Mikroorganizmi uzročnici trovanja hranom (Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp.. (Salmonella enteritidis), Escherichia coli ( E. coli O157:H7), Shigella sp, Listeria monocytogenes, Vibrio cholerae, plesni producenti mikotoksina (Aspergillus, Penicillium, Fusarium);
   Sadržaj praktične nastave Mikrobiološka analiza prehrambenih proizvoda (i vode) biljnog i animalnog porekla. Veza sa standardima i regulativom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i vode. Praćenje higijene u svim fazama procesa proizvodnje. Uzorkovanje. Standardizacija i validacija. Matematičke i tehničke karakteristike mikrobioloških metoda. Tačnost i preciznost mikrobioloških metoda. Analitička kontrola kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji. Statistika za obezbeđenje kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji. ; Standardi i propisi za projektovanje mikrobiološke laboratorije. Oprema u mikrobiološkoj laboratoriji. Pravila rada u mikrobiološkoj laboratoriji. Metode za određivanje mikrobiološke ispravnosti analizi hrane i vode – konvencionalne i savremene, brze tehnike ; Određivanje mikroorganizama i njihovih proizvoda u namirnicama i u vodi za piće. ; Ispitivanje dezinficijenasa i njihove efikasnosti. Ispitivanje efikasnosti sanitacije prostora, čvrstih površina i procesnih uređaja koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodom. ; Određivanje antimikrobne aktivnosti i toksičnosti prirodnih ekstrakata biljaka ;
   Literatura
   1. Bell C., Neaves P, Williams A., (2005): Food microbiology and laboratory practice, Blackwell Publishing
   2. Jay J., (2000): Modern food microbiology sixth edition, An Aspen publication
   3. Harley Prescott, Laboratory Exercises in Microbiology, Fifth Edition, The McGraw−Hill Companies, 2002
   4. Harrigan F. Wilkie, Laboratory Methods in Food Microbiology, 3rd Edition, Academic Press, 1998
   5. Skripte sa predavanja
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Prezentacije, praktična nastava, seminari.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 15