Navigacija

prof. dr Slavica Šiler-Marinković

TMF - velika zgrada, kancelarija 55

011/3303773
lokal 773
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2017.

Predmeti

ZP44 ZP44 - Stručna praksa
MBIP02 MBIP02 - Hemija hrane

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Katarina Mihajlovski, Neda Radovanović, Veljović Đorđe, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Improved β-amylase production on molasses and sugar beet pulp by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS1, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 80, 2016, pp. 115-122; 10.1016/j.indcrop.2015.11.025
 2. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828
 3. Marija Pavlović, Aneta Buntić, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Ethanol influenced fast microwave-assisted extraction for natural antioxidants obtaining from spent filter coffee, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 118, 2013, pp. 503-510
 4. Tijana Đorđević, Slavica Šiler-Marinković i Suzana Dimitrijević-Branković, Effect of Fermentation on Antioxidant Properties of Some Cereals and Pseudo Cereals, FOOD CHEMISTRY, 119, 2010, pp. 957-963

Knjige

 1. Slavica Šiler-Marinković, Hemija hrane, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015, 285; ISBN 978-86-7401-331-1
 2. Slavica Šiler-Marinković, Vitamini, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, 238; ISBN 978-86-7401-258-1
 3. Slavica Šiler-Marinković, Mikrobna biomasa, udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, 172; ISBN 86-7401-224-8
 4. Slavica Šiler-Marinković, Aktivne materije u kozmetičkim proizvodima, monografija, Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004, 172; ISBN 86-7401-200-0
 5. Jevrosima Trajković, Milan Mirić, Josip Baras i Slavica Šiler, Analize životnih namirnica, pomoćni udžbenik, Tehnološko-metalurški fakultet, 1983, 786; ISBN nema

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Izolovanje bioaktivnih jedinjenja iz otpadne kafe i njeno potpuno iskorišćenje kao adsorbenta, Marija Pavlović, 28.12.2015.

Master akademske studije

 • Antioksidativna aktivnost polifenola iz nus-proizvoda prerade duvana, Vojkan Stamenković, 12.01.2018.
 • Stabilnost i efikasnost emulzije sa peptidima kinoe i uljem čije, Dajana Poštić, 26.09.2017.
 • Uticaj kvaliteta sirovina na stabilnost kozmetičkih emulzija, Branka Čorbić, 30.09.2016.
 • Antioksidativna aktivnost biofilmova sa ekstraktima otpadnog duvana i kafe, Petar Batinić, 28.09.2016.
 • Uticaj procesnih parametara na kvalitet otpadnih voda pogona za proizvodnju amonijaka, Ivana Gavrilović, 05.07.2016.
 • Karakteristike površine adsorbenta od otpadne kafe u zavisnosti od načina aktiviranja, Nikolina Vujović, 02.06.2015.
 • Ispitivanje kinetike adsorpcije boje kristal violet na otpadne rezance šećerne repe, Biljana Bajić, 07.05.2015.
 • Uticaj kvaliteta sirovina na kvalitet piva fabrike "Trebjesa" Nikšić, Ana Nikčević, 25.09.2014.
 • Tehnološke i nutritivne karakteristike hidrolizata proteina surutke, Milijana Bunjac, 30.09.2013.
 • Antioksidativna svojstva lekovitog bilja u emulzijama tipa u/v, Renata Ištvan, 30.09.2013.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja agroindustrijskog otpada kao adsorbensa boje, Ivan Nikolić, 14.02.2013.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja mekinja kao adsorbensa boje, Bojana Kunarac, 28.06.2012.
 • Aktivacija adsorbensa od otpadne kafe i njegovo korišćenje za adsorpciju boje, Tijana Ivanović, 04.05.2012.
 • Antioksidativna aktivnost kafe, Marija Pavlović, 22.07.2011.

Osnovne akademske studije

 • Uticaj kozmetički aktivnih komponenata, dobijenih biotehnološki, na vlažnost kože, Ivana Radoja, 30.09.2017.
 • Uticaj ekstrakta biljaka, kao kozmetički aktivnih komponenata, na vlažnost kože, Kristina Jovanović, 28.09.2017.
 • Uticaj vitamina na vlažnost i elastičnost kože, Jelena Radulović, 26.09.2017.
 • Ispitivanje stabilnosti tečnih emulzija sa glicerilmonostearatom kao emulgatorom, Katarina Mihajlović, 22.05.2017.
 • Ispitivanje stabilnosti kozmetičkih emulzija, Dajana Poštić, 29.09.2016.
 • Uticaj aktivacije adsorbensa od otpadne kafe na adsorpciju kristal violeta iz vodenih rastvora, Branka Čorbić, 06.02.2013.
 • Kinetika adsorpcije boje kristal violet na otpadnu kafu, Marta Vojvodić, 28.09.2012.
 • Određivanje pHpzc vrednosti adsorbensa od otpadne kafe aktivirane različitim metodama, Renata Ištvan, 27.09.2012.
 • Izolovanje i primena izoflavona soje, Aleksandra Rajić, 27.09.2012.
 • Stabilizacija C vitamina koji se koristi u prehrambenim i kozmetičkim proizvodima, Milica Jovanović, 02.11.2011.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja sporednih proizvoda industrije vina u kozmetici, Tatjana Spasojević, 30.09.2011.
 • Promene u mastima tokom zagrevanja na visokim temperaturama, Nikolina Vujović, 30.09.2011.
 • Lizati mikroorganizama kao biološki aktivne komponente, Sanja Petković, 22.09.2011.
 • Ekstrakt graška kao biološki aktivna komponenta kozmetičkih proizvoda, Marija Vasić, 30.08.2011.
 • Antioksidativna aktivnost zelene kafe, Marija Pavlović, 07.09.2010.
 • Antioksidativna aktivnost čokolade, Ivana Gavrilović, 07.09.2010.

Osnovne studije

 • Proizvodnja i primena kompleksa peptida i bakra, Daliborka Đurić, 30.09.2016.
 • Proteinski hidrolizati graška, Zorana Prokić, 31.08.2012.
 • Ispitivanje uticaja rastvarača na biološka svojstva ekstrakta iz otpadne kafe, Vesna Perić, 30.12.2010.
 • Ispitivanje uticaja nedigestibilnih vlakana na hemijske karakteristike proizvoda tipa keksa, Jelena Bokun, 29.09.2010.
 • Antioksidativna aktivnost fermentisanog ječma, Milena Furtula, 22.06.2010.
 • Faktori koji utiču na karakteristike mikrokapsula sa pesticidima dobijenih metodom međufazne polimerizacije, Bogdanka Kosanović, 12.12.2008.
 • Proizvodnja biodizela metodom ''IN SITU'', Siniša Petrik, 22.03.2007.
 • Biotehnološka proizvodnja metanola i primena, Antonio Frančesko, 20.07.2006.
 • Uticaj ekstrakta kvasca na rast probiotičkih bakterija, Slađana Borović, 20.07.2006.
 • Inkapsulacija etarskih ulja u lipozome, Ilija Tomić, 09.03.2006.
 • Inkapsulacija etarskih ulja u ćelije, Nenad Gojić, 23.02.2006.
 • Inkapsulacija antibakterijskih supstanci, Dušan Delić, 23.12.2005.
 • Inkapsulacija etarskog ulja ruzmarina, Marija Vidmar, 22.12.2005.
 • Optimizacija proizvodnje ekstrata kvasca, Verica Kepić, 29.03.2005.
 • Uticaj termičkog predtretmana cvekle na kvalitet i stabilnost fermentisanog soka, Bojana Simić, 07.09.2004.
 • Ispitivanje uticaja dodatka etstrakta kantariona na stabilnost fermentisanog soka cvekle, Ivana Đorđević, 30.06.2004.
 • Dobijanje biodizela imobilisanom lipazom, Vladimir Pešić, 28.06.2004.
 • Ispitivanje mogućnosti korišćenja čokolade bez saharoze u ishrani određenih kategorija potrošača, Vuk Nikolić, 26.04.2004.
 • Ispitivanje antimikrobne aktivnosti australijskih etarskih ulja, Ivana Mišić, 17.11.2003.
 • Primena mikrokapsula u farmaciji, Mirjana Savić, 14.03.2003.
 • Primena mikrokapsula u medicini, Slađana Živković, 30.01.2003.
 • Izolovanje b/glukana iz ćelijskog zida kvasaca roda saccharomyces, Tatjana Vukašinović, 22.07.2002.
 • Ispitivanja uticaja postupka proizvodnje na stabilnost karatenoida u uljanim ekstraktima calendula officinalis, Vladimir Đelošević, 10.06.2002.
 • Sušenje višekomponentnog bioaktivnog preparata u sušnici sa fontansko/fluidizovanim slojem, Mirjana Rajilić, 27.09.2001.
 • Uticaj sastava supstrata na biohemijsku aktivnost bakterija mlečno kiselinskog vrenja, Jelena Lukić, 19.09.2001.
 • Ispitivanje inhibitorne aktivnosti prirodnih izolata lactobacillus sp.i bifidobacterium sp., Marija Stevanović, 14.06.2001.
 • Optimizacija metoda za određivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja, Žaklina Stanković, 07.06.2001.
 • Ispiivanja uslova fermentacije soka kupine, Biljana Brajanoski, 08.05.2001.
 • Karakterisanje starter kultura za proizvodnju jogurta, Nenad Vuković, 06.04.2001.
 • Uticaj etarskih ulja na njihovu antimikrobnu aktivnost, Jelena Tomović, 13.12.2000.
 • Ispitivanje antimikrobne aktivnosti etarskih ulja, Marija Rajović, 01.03.2000.
 • Ispitivanje stabilnosti tableta acetilsalicilne kiseline, Svetislav Puzić, 05.10.1999.
 • Optimizacija metoda za dobijanje proteinskih mikrokapsula, Aleksandar Cvetković, 15.07.1999.
 • Proiz.preparata na bazi ferment. cvekle i hidrolizata kvasca, Sanja Stojaković, 14.07.1998.
 • Ispitivanje stabilnosti b kerotina u uljnim ekstr.cal.off., Dejan Bezbradica, 14.07.1998.