Navigacija

prof. dr Ljubinka Rajaković

TMF - velika zgrada, kancelarija 216

011/3370547
011/3303646
lokal 646
Naučna oblast Analitička hemija
Datum izbora u zvanje 1. oktobar 2016.

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Svetlana Štrbac, Zlatko Rakočević, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković i LJubinka Rajaković, The antimicrobial efficiency of silver activated sorbents, APPLIED SURFACE SCIENCE, 357, 2015, pp. 819-831; 10.1016/j.apsusc.2015.09.032
 2. Branislava Jovanović, Vesna Vukašinović-Pešić, Đorđe Veljović i LJubinka Rajaković, Low-cost arsenic removal from water using adsorbents – a comparative study, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 76, 2011, pp. 1437-1452; 10.2298/JSC101029122J

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Antimikrobno dejstvo površinski aktiviranih sorbenata modifikovanih jonima metala, Maja Đolić, 04.11.2016.

Osnovne akademske studije

 • Analiza izabranih kontrolnih parametara za ocenu kvaliteta flaširanih negaziranih voda, Milica Jović, 21.09.2012.
 • Analiza izabranih elektroanalitičkih veličina za procenu kvaliteta flaširanih voda, Jelena Smiljanić, 21.09.2012.
 • Procena kvaliteta flaširanih, negaziranih voda na osnovu izmerenih vrednosti elektroanalitičkih parametara, Danila Vojnović, 06.06.2012.

Osnovne studije

 • Analiza opštih parametara kvaliteta flaširanih negaziranih voda, Teodora Milojević, 09.02.2015.
 • Uporedna analiza metoda za određivanje acetilsalicilne kiseline u farmaceutskim preparatima, Aleksandra Takovac, 09.05.2013.
 • Komparativna analiza kontrolnih parametara za procenu kvaliteta flaširanih voda, Marko Rajčević, 27.12.2010.
 • Analiza kvaliteta vode za pripremu voćnih sokova, Ana Ognjanović, 10.11.2008.
 • Ispitivanje uklanjanja arsena(III) i arsena(V) iz vode pomoću jonoizmenjivačkih smola, Valentina Mandić, 28.10.2008.
 • Analiza arsena u sistemu za pripremu vode za piće, Boris Novaković, 26.03.2007.
 • Pregled metoda za određivanje arsena u uglju, Milica Mirković, 13.10.2006.
 • Analiza kontrolnih parametara za ocenu kvaliteta flaširanih negaziranih voda, Nataša Starović, 30.06.2006.
 • Karakterizacija procesne vode u fabrikama kartona metodom jonske hromatografije ic, Nevena Hadžić, 30.11.2005.
 • Analiza kvaliteta vode obrađene polielektrolitima za sekundarnu koagulaciju, Natalija Pavlović, 16.05.2005.
 • Analiza sadržaja implantiranog molibdena u titanboridnoj keramici, Bojana Sapundžić, 26.03.2004.
 • Komparativna analiza kvaliteta mineralne vode sa novih izvorišta u homoljskom kraju, Vojislav Jovanović, 05.09.2002.
 • Analiza reprezantativnih jona metala natrijuma,kalijuma,kalcijuma,magnezijuma i olova u mineralnim vodama, Ana Komanović, 29.06.2001.
 • Izrada i karakterizacija hemisorpcione hartije, Dragana Nešković, 06.03.2001.
 • Uticaj kvaliteta vode na proces korozije u sistemu voda-para u termoenergetskim postrojenjima, Zorana Naunović, 30.05.2000.