Navigation

проф. др Сузана Димитријевић-Бранковић

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија лмфт

011/3303788
локал788
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звањеJanuary 18, 2017

Предмети

14ББИ48614BBI486 - Environmental Biotechnology
14МБИП0114MBIP01 - Food microbiology and microbiological analytics
14МБИП1014MBIP10 - Food Safety
14МБИП714MBIP7 - Brewing
14МБИП914MBIP9 - Food packaging technology
ББИ210BBI210 - The functioning of biological systems
ББИ315BBI315 - The quality and safety in biotechnology
Д166D166 - Sanitary microbiology
ДИЗ3DIZ3 - Selected microbial processes in environmental protection
ЗП44ZP44 - Professional practice
ИЖС213IZS213 - The functioning of biological systems

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Đorđe Veljović, Tamara Matić, Tanja Stamenić, Vesna Kojić, Suzana Dimitrijević-Branković, Miodrag Lukić, Sanja Jevtić, Željko Radovanović, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, Mg/Cu co-substituted hydroxyapatite – biocompatibility, mechanical properties and antimicrobial activity, CERAMICS INTERNATIONAL, 45, 2019, pp. 22029-22039; 10.1016/j.ceramint.2019.07.219
 2. Katarina Mihajlovski, Slađana Davidović, Đorđe Veljović, Milica Carević, Vesna Lazić, and Suzana Dimitrijević-Branković, Effective valorisation of barley bran for simultaneous cellulase and β-amylase production by Paenibacillus chitinolyticus CKS1: Statistical optimization and enzymes application, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 82, 2017, pp. 1223-1236; 10.2298/JSCJSC170514092M
 3. Miona Miljković, Slađana Davidović, Milica Carević, Đorđe Veljović, Dragana Mladenović, Mirjana Rajilić-Stojanović, and Suzana Dimitrijević-Branković, Sugar beet pulp as Leuconostoc mesenteroides T3 support for enhanced dextransucrase production on molasses, APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 180, 2016, pp. 1016-1027; 10.1007/s12010-016-2149-x
 4. Katarina Mihajlovski, Neda Radovanović, Veljović Đorđe, Slavica Šiler-Marinković, and Suzana Dimitrijević-Branković, Improved β-amylase production on molasses and sugar beet pulp by a novel strain Paenibacillus chitinolyticus CKS1, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 80, 2016, pp. 115-122; 10.1016/j.indcrop.2015.11.025
 5. Maja Đolić, Vladana Rajaković-Ognjanović, Svetlana Štrbac, Zlatko Rakočević, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, and LJubinka Rajaković, The antimicrobial efficiency of silver activated sorbents, APPLIED SURFACE SCIENCE, 357, 2015, pp. 819-831; 10.1016/j.apsusc.2015.09.032
 6. Јасна Ивановић, Vanja Tadic, Сузана Димитријевић-Бранковић, Марко Стаменић, Слободан Петровић, and Ирена Жижовић, Antioxidant properties of the anthocyanin-containing ultrasonic extract from blackberry cultivar “Čačanska Bestrna”, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 53, 2014, pp. 274-281
 7. Željko Radovanović, Bojan Jokić, Đorđe Veljović, Suzana Dimitrijević-Branković, Vesna Kojić, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, Antimicrobial Activity and Biocompatibility of Ag+- and Cu2+-doped biphasic Hydroxyapatite/α-Tricalcium Phosphate Obtained from Hydrothermally Synthesized Ag+- and Cu2+- doped Hydroxyapatite, APPLIED SURFACE SCIENCE, 307, 2014, pp. 513-519; 10.1016/j.apsusc.2014.04.066
 8. Aneta Buntić, Marija Pavlović, Katarina Mihajlovski, Milica Ranđelović, Nevenka Rajić, Dušan Antonović, Славица Шилер-Маринковић, and Suzana Dimitrijević-Branković, Removal of a Cationic Dye from Aqueous Solution by Microwave Activated Clinoptilolite—Response Surface Methodology Approach, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 225, 2014, pp. 1816-1828
 9. Јасна Ивановић, Сузана Димитријевић-Бранковић, Dusan Misic, Mihajlo Ristic, and Ирена Жижовић, Evaluation and improvement of antioxidant and antibacterial activities of supercritical extracts from clove buds, JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 5, 2013, pp. 416-423
 10. Marija Pavlović, Aneta Buntić, Славица Шилер-Маринковић, and Suzana Dimitrijević-Branković, Ethanol influenced fast microwave-assisted extraction for natural antioxidants obtaining from spent filter coffee, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 118, 2013, pp. 503-510
 11. Željko Radovanović, Đorđe Veljović, Bojan Jokić, Suzana Dimitrijević-Branković, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Rada Petrović, and Đorđe Janaćković, Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Zinc(II) Doped Hydroxyapatite, Synthesized by Hydrothermal Method, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 77, 2012, pp. 1787-1798; 10.2298/JSC121019131R
 12. Tijana Đorđević, Славица Шилер-Маринковић, and Suzana Dimitrijević-Branković, Effect of Fermentation on Antioxidant Properties of Some Cereals and Pseudo Cereals, FOOD CHEMISTRY, 119, 2010, pp. 957-963

Менторство

Докторске академске студије

 • Примeнa aгрo-индустриjскoг oтпaдa зa дoбиjaњe eнзимa дeкстрaнсaхaрaзe и прoизвoдњa дeкстрaнa и oлигoсaхaридa пoмoћу имoбилисaних систeмa, Миона Миљковић, 16.09.2020.
 • Eлeктрoхeмиjскa oксидaциja пoлицикличних aрoмaтичних угљoвoдoникa из бeтoнa и прoцeнa тoксичнoсти прoдукaтa њихoвe дeгрaдaциje, Данка Аћимовић, 31.01.2020.
 • Примeнa дeкстрaнa из бaктeриja млeчнe кисeлинe зa синтeзу нaнoчeстицa срeбрa и прoизвoдњу jeстивих филмoвa, Слађана Давидовић, 19.11.2019.
 • Примeнa нoвих сojeвa бaктeриja у прoизвoдњи кoмпoстa и зa гajeњe уљaних врстa сa пoбoљшaним биoлoшким свojствимa, Снежана Димитријевић, 29.06.2018.
 • Дoбиjaњe и кaрaктeризaциja нeминeрaлизoвaних и минeрaлизoвaних биoмaтeриjaлa нa бaзи пoлисaхaридa мoрских aлги и eсeнциjaлнoг мeтaлa цинкa, Ивана Малагурски, 27.11.2017.
 • Искoришћeњe oтпaдa из прeрaдe jaгoрчeвинe (Primula veris), рaстaвићa (Equisetum arvense) и хajдучкe трaвe (Achillea millefolium) зa дoбиjaњe биoлoшки aктивних пoлифeнoлa, Милица Милутиновић, 21.11.2017.
 • Примeнa aгрoиндустриjскoг oтпaдa зa издвajaњe кaтjoнских бoja и биoлoшких мoлeкулa из вoдeнoг рaствoрa прoцeсoм биoсoрпциje, Анета Бунтић, 30.06.2017.
 • Антиоксидативна активност екстраката кафе и отпадне кафе и њихов утицај на активацију тромбоцита, Марија Ранић, 30.09.2015.

Мастер академске студије

 • Оптимизација микроталасне екстракције отпадног праха милодуха (Hyssopus officinalis), Петар Милановић, 02.04.2021.
 • Могућности примене лаказа у процесу оксидативне полимеризације полифенола, Уна Јусовић, 30.09.2020.
 • Примена екстракта раставића (Equisetum arvense) за добијање наночестица сребра, Андреј Кукучка, 30.09.2020.
 • Антиоксидативна својства екстракта добијених из отпадне биомасе корена маслачка (Taraxacum officinale), Милош Костић, 15.06.2020.
 • Антиоксидативна својства екстракта добијених микроталасном екстракцијом отпадне биомасе листа коприве (Urtica dioica), Ђорђе Јањић, 15.06.2020.
 • Утицај комбинованог ензимско-микробног тертмана на садржај полифенола, хлорогене киселине и кофеина у кафи и у отпадном талогу кафе, Тамара Алексић, 30.09.2019.
 • Добијање ензима из групе пектиназа и ксиланаза помоћу мицелијума виших гљива (Lentula edodus и Tuber magnatum) гајених на сунцокретовој сачми, Драгана Младеновић, 30.09.2019.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана сојем Streptomyces fulvissimus CKS7 на садржај укупних полифенола и никотина у екстракту, Бранислава Миљковић, 30.09.2019.
 • Добијање алгинатних филмова са антимикробним и антифунгалним дејством погодних за примену у пољопривреди, Ивана Пантић, 22.03.2019.
 • Синтеза декстрана помоћу декстрансахаразе соја L. mesenteroides TC1 и његова примена као премаза за воће, Ивана Шеловић, 28.09.2018.
 • Добијање антимикробних филмова на бази смеше хитозана и агар-агара, Миломир Томић, 28.09.2018.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана на способност уклањања боје кристал виолет процесом биосорпције, Јелена Урошевић, 30.09.2017.
 • Испитивање утицаја ферментације отпадног дувана на синтезу целулолитичких ензима помоћу соја Paenibacillus sp. CKS 1, Христина Лаловић, 30.09.2017.
 • Испитивање могућности примене програма Design Expert у циљу одређивања утицајних фактора у процесу сушења шљива, Александра Станић, 30.09.2017.
 • Испитивање ензимског потенцијала нових сојева из рода Bacillus sp. за потенцијалну примену у ферментацији сојине сачме, Алекса Стојковић, 30.09.2017.
 • Селекција минералних компоненти за производњу јестивих филмова на бази агар-агара и одређивање њиховог антимикробног потенцијала, Јована Дробњак, 29.09.2017.
 • Примена ензима из групе амилаза добијених помоћу сојева Paenibacillus chitinolyticus CKS 1 и Bacillus amyloliquefaciens PPM3 за убрзање хидролизе пивског слада, Милица Филиповић, 11.05.2017.
 • Одређивање оптималних услова екстракције полифенола из отпадне дуванске прашине, Марија Јашић, 30.09.2016.
 • Примена ензима из групе амилаза добијених помоћу сојева Paenibacillus chitinolyticus CKS1 и Bacillus amyloliquefaciens у ензимској хидролизи несладованих житарица, Марко Радовановић, 30.09.2016.
 • Производња ензима декстрансахаразе применом нус-производа агроиндустрије, Ана Бољевић, 30.09.2016.
 • Одређивање услова гајења бактеријских култура у циљу добијања препарата за компостирање биљног материјала, Милана Мајсторовић, 19.09.2016.
 • Производња целулаза помоћу Paenibacillus chitinolyticus, субмерзним гајењем у подлози са јечменим мекињама, Ружица Милутиновић, 30.09.2015.
 • Производња бактеријских целулаза на отпадном биљном материјалу, Александра Лешњаковић, 30.09.2015.
 • Испитивање биофертилизаторског утицаја нових природних сојева земљишних бактерија, Никола Бешлић, 30.09.2015.
 • Испитивање могућности производње целулаза на отпадним биљним материјалима, Јелена Атанасковић, 04.05.2015.
 • Селекција бактерија млечне киселине за добијање комбинованог дијететског препарата са екстрактом хајдучке траве (Achilea millefolium), Ивана Марковић, 26.02.2015.
 • Утицај додатка отпадне кафе на процес компостирања лигноцелулозног материјала помоћу одабраних сојева микроорганизама, Катарина Митровић, 25.02.2015.
 • Молекуларна карактеризација бактерија из различитих еколошких станишта и одређивање њиховог антимикробног потенцијала, Елена Самолов, 30.09.2014.
 • Испитивање антифунгалног дејства природних изолата бактерија из рода Bacillus sp., Драгана Станковић, 30.09.2014.
 • Одређивање утицајних фактора производње бактеријских амилаза, Јован Калаба, 30.09.2014.
 • Селекција погодних носача за имобилизацију декстран-сахаразе из природног изолата Lеuconostoc mesenteroides, Александар Цвијовић, 26.11.2013.
 • Оптимизација услова производње егзополисахарида из природног изолата Leuconostoc mesenteroides применом ферментационог поступка, Горан Комненовић, 26.09.2013.
 • Испитивање утицаја ферментације на антимикробна и антиоксидативна својства екстракта биљног отпада из прераде лековитог биља, Вера Катић, 30.07.2013.
 • Антимикробна амбалажа на бази биополимерних материјала за прехрамбену индустрију, Јелена Јанковић, 28.02.2013.
 • Изолација и прелиминарна карактеризација микрофлоре воденог и млечног кефира, Слађана Давидовић, 28.02.2013.
 • Оптимизација поступка микроталасне екстракције отпадне филтер кафе, Маја Жужа, 27.09.2012.
 • Испитивање сорпционих својстава биолошких материјала, Милица Ранђеловић, 12.07.2012.
 • Испитивања могућности добијања биолошки активних екстракта из отпадне кафе, Najat Aliaser, 02.07.2012.

Основне академске студије

 • Молекуларна карактеризација квасца Aureobasidium pullulans TMFP8 потенцијалног произвођача пулулана, Јелена Стојић, 30.09.2020.
 • Молекуларна карактеризација квасца Aureobasidium pullulans TMFP5 потенцијалног произвођача фруктоолигосахарида, Ана Барбуловић, 30.09.2020.
 • Биотехнолошка конверзација отпадног талога кафе и добијање производа са повишеним антиоксидативним својствима, Вук Шашић, 30.09.2020.
 • Добијање пребиотског производа ензимском трансформацијом лактозе из заслађеног кондензованог млека, Маријана Матијевић, 05.03.2020.
 • Утицај фактора микроталасне екстракције на садржај угљених хидрата у екстракту добијеном из отпадне биомасе корена артичоке (Cynara scolimus), Ирена Пејчић, 28.02.2020.
 • Карактеризација ензима фенол-оксидазе добијене гајењем мицелијума виших гљива на чврстом агроиндустријском супстрату, Ана Бошњаковић, 21.02.2020.
 • Утицај услова гајења на производњу ензима лаказа помоћу мицелијума виших гљива и одређивање њеног потенцијала за деколоризацију азо боја, Вера Богојевић, 21.02.2020.
 • Утицај ферментације на промену садржаја полифенола у отпадном талогу кафе, Виолета Балшић, 27.09.2019.
 • Утицај премаза на бази декстрана на рок трајања плода парадајза, Александра Миловановић, 28.09.2018.
 • Утицај полазне концентрације глукозе на раст квасца Saccharomyces cerevisiae, Софија Југовић, 28.09.2018.
 • Хидролиза лигноцелулозног материјала помоћу ензима добијених гајењем соја Streptomyces sp. CKS на отпадним овсеним мекињама, Тања Васојевић, 25.09.2018.
 • Агарни филмови као матрица за in situ синтезу наночестица сребра и њихова антимикробна активност, Наталија Паповић, 14.09.2018.
 • Хидролиза отпадних скробних производа пекарске индустрије помоћу ензима бактеријског соја Hymenobacter sp, Мерсиха Махмути, 22.02.2018.
 • Биоразградња хербицида помоћу соја Streptomyces microflavus CKS6, Александар Панић, 29.12.2017.
 • Добијање производа за прехрану пчела на бази активности инвертазе пекарског квасца, Слободан Живковић, 30.09.2017.
 • Примена поступка ферментације отпадног дувана у циљу олакшане екстракције полифенола и производње целулаза, Миломир Томић, 30.09.2017.
 • Утицај минералних соли и извора азота на принос декстрана добијеног помоћу соја L.mesenteroides T3, Никола Димитријевић, 30.09.2017.
 • Оптимизација медијума за ферментационо добијање декстрана помоћу соја L.mesenteroides T3, Марија Благојевић, 30.09.2017.
 • Примена биотехнолошких поступака за повећања приноса полифенола из микроталасне екстракције отпадног дувана, Стефан Поповић, 30.09.2017.
 • Испитивања биолошког потенцијала новог соја Bacillus patagoniensis, Алекса Стојковић, 30.09.2016.
 • Одређивање физиолошких својстава природних изолата бактерија из родова Bacillus i Paenibacillus, Милица Милетић, 29.09.2016.
 • Молекуларна карактеризација бактерија млечне киселине и сагледавање њиховог пробиотског потенцијала, Ирена Блажу, 12.05.2016.
 • Производња амилолитичких ензима на отпадним водама индустрије прераде картона помоћу природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Марија Јашић, 30.09.2015.
 • Утицај концентрације етанола на микроталасну екстракцију полифенола из отпадне кафе, Даница Остојић, 30.09.2015.
 • Коришћење отпадне кафе као адсорбента за уклањање органског оптерећења из воденог раствора, Јована Јовановић, 25.02.2015.
 • Мере контроле и праћења безглутенских прехрамбених производа у увозу, складиштењу и дистрибуцији, Сара Петровић, 30.09.2014.
 • Испитивање способности везивања полифенола из зеленог чаја процесом адсорпције на отпадној кафи, Милица Стојадиновић, 10.07.2014.
 • Оптимизација производње целулолитичких ензима код природног изолата Paenibacillus sp., Ружица Милутиновић, 09.06.2014.
 • Оптимизација поступка микроталасне екстракције полифенола из отпадне филтер кафе, Славица Шкиљевић, 18.03.2014.
 • Испитивање утицаја природних бактеријских изолата на процес компостирања отпадног биљног материјала, Милана Мајсторовић, 28.02.2014.
 • Утицај екстракта отпадне кафе на преживљање ћелија Saccharomyces cerevisiae под условима оксидативног стреса, Ивана Марковић, 02.07.2013.
 • Утицај стресних фактора током раста микроорганизама на квалитет добијених лизата, Милана Грба, 18.02.2013.
 • Испитивања утицаја концентрације извора угљеника на производњу егзополисахарида код бактерија млечног врења, Слободанка Столић, 19.09.2012.
 • Својства и примена антимикробних паковања у прехрамбеној индустрији, Марија Ивановић, 02.03.2012.
 • Испитивања могућности искоришћења отпадне кафе, Маја Жужа, 29.09.2011.
 • Испитивање антимикробних и антиоксидативних својстава микробних егзополисахарида, Милица Ранђеловић, 29.09.2011.
 • Структура и функција полисахаридних филмова за прехрамбену индустрију, Слађана Давидовић, 28.09.2011.

Основне студије

 • Испитивање могућности симултаног добијања биоетанола из отпадног пиринча коришћењем амилолитичких ензима соја Paenibacillus chitinolyticus CKS 1, Татјана Стаменковић, 26.09.2017.
 • Молекуларна анализа паразита Toksoplasma gondii, Марија Ђерић, 11.10.2016.
 • Испитивање утицаја састава ферментационог медијума на принос и активност јогуртних стартер култура, Милица Штевин, 30.11.2015.
 • Оптимизација поступка екстракције флавоноида и полифенола из отпадног материјала добијеног прерадом хајдучке траве (Achilea millefolium), Драгана Врућинић, 17.08.2015.
 • Селекција бактеријских изолата са потенцијалом за биолошку контролу фитопатогена, Маја Јовановић, 25.05.2015.
 • Карактеризација ензима декстрансахараза из природног изолата L.mesenteroides, Данијела Бањац, 10.02.2015.
 • Изолација и карактеризација целулотичких ензима код природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Ина Вукић, 30.09.2014.
 • Издвајање целулолитичких ензима из ферментационе течности процесом адсорпције на отпадној кафи, Марина Бајић, 23.09.2014.
 • Изолација и карактеризација амилолитичких ензима код природног изолата Paenibacillus chitinolyticus, Наташа Сабо, 29.04.2014.
 • Испитивање утицаја додатка културе квасца на продукцију декстрана помоћу Leuconostoc mesenteroides, Ивана Николић, 18.02.2014.
 • Испитивање утицаја мешане културе бактерија млечне киселине на добијање егзополисахарида типа декстрана, Маријана Милетић, 28.11.2013.
 • Испитивање антимикробне активности биополимерних филмова на бази декстрана, Ана Миливојевић, 25.09.2013.
 • Утицај ензимскe активности бактерија из групе Bacillus sp. на антиоксидативну активност екстракта отпадне кафе, Јелена Јосић, 24.09.2013.
 • Испитивање међусобних односа пробиотских бактерија млечне киселине и могућности њихове примене у биолошкој микроинкапсулацији, Анђелка Брђанин, 13.11.2012.
 • Микроталасна екстракција полифенолних компоненти из отпадне кафе, Ирена Џунић, 05.11.2012.
 • Оптимизација услова микробиолошке производње егзополисахарида помоћу соја Leuconostoc sp., Зорица Радивојевић, 28.09.2012.
 • Оптимизација услова микроталасне екстракције полифенолних компоненти из отпадне espresso кафе, Лела Суботић, 28.09.2012.
 • Протеински хидролизати пасуља, Јелена Радосављевић, 31.08.2012.
 • Прелиминарна фенотипска карактеризација природних золата бактерија из групе Bacillus sp. и Paenibacillus sp., Ивана Росић, 06.07.2012.
 • Испитивање утицаја метаболичке активности бактерија на екстракцију и активност полифенолних компоненти из отпадне кафе, Предраг Обрадовић, 28.06.2012.
 • Утицај процесних параметара ферментације на квалитет светлог пива, Милена Аџић, 20.02.2012.
 • Испитивање утицаја ензимског предтретмана и ферментације на антиоксидативну активност екстракта отпадне кафе, Ранка Радић, 19.12.2011.
 • Испитивања услова производње микробних полисахарида, Татјана Симић, 12.12.2011.
 • Испитивање утицаја ферментације на антиоксидативна својства екстракта из отпадне кафе, Милица Ивановић, 06.09.2011.
 • Изолација и селекција микроорганизама за производњу целулолитичких ензима, Маја Гајић, 23.06.2011.
 • Ектопична експресија ендоглина у сисарским ћелијама методом трансфекције плазмидном ДНК, Бранислава Завођа, 12.04.2011.
 • Антимикробно и антиоксидативно дејство кефира, Јелена Пејовић, 01.04.2011.
 • Испитивање антиоксидативних и антимикробних својстава екстракта из отпадне кафе, Драган Перковић, 30.12.2010.
 • Испитивање антимикробног дејства полимерних мембрана за размену, Мирослава Варничић, 24.09.2010.
 • Одређивање садржаја полифенола и антиоксидативне активности у брашну и мекињама од ражи, Ана Кузманоски, 15.09.2010.
 • Испитивање стабилности сунцoкретовог уља обогаћеног екстрактом црне соје( Glicine max. L ), Слађана Лазић, 07.06.2010.
 • Испитивање антимикробне и андиоксидативне активности увиног чаја, Даница Суботин, 02.11.2009.
 • Одређивање садржаја полифенола и антиоксидативне активности у производима од јечма (Hordeum sativum), Јасна Радовић, 26.06.2009.
 • Селекција пробиотских култура бактерија млечне киселине зa ферментацију супстрата на бази екстрaкта овса ( Avena sativa ), Ивана Павловић, 26.03.2009.
 • Антимикробна активност хидрогелова на бази поли(винилпиролидона) који садрже сребро, Јована Јовашевић, 29.12.2008.
 • Антимикробна активност хидрогелова на бази поли(винилпиролидона), Бојана Крезовић, 29.12.2008.
 • Испитивање технолошке и економске оправданости производње воде за пиће из природних и подземних извора, Мирослав Цвијовић, 24.11.2008.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта биљних култура, Невена Шоја, 17.09.2008.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта ферментисаних житарица, Милош Мирковић, 08.10.2007.
 • Одређивање антиоксидативног дејства екстракта ферментисаних легуминоза, Невена Арсић, 23.08.2007.
 • Упоредна анализа потенцијалних пробиотичких својстава изолата бактерија млечне киселине различитог порекла, Милош Младеновић, 27.12.2006.
 • Микробиолошка анализа отпадних вода са животињских фарми, Весна Радановић, 18.12.2006.
 • Могућност примене бактерија млечне киселине ферментацији екстракта легуминоза, Милена Крсмановић, 31.10.2006.
 • Продукција липаза помоћу селекционисаних мутаната квасца торулопсис сп., Невена Фајфрић, 15.09.2006.
 • Изолација,карактеризација и антимикробна активност хуманих изолата бактерија млежне киселине, Анчица Миљуш, 21.07.2006.
 • Хемијска карактеризација етарских уља оригана,рузмарина и тимијана и њихова антимикробна анализа, Јасмина Ђорђијевски, 11.05.2006.
 • Фармакодинамичка својства антимикробних синтетичких текстилних матерјала широког спектра дејства, Немања Сталетовић, 30.12.2005.
 • Фармакодинамичка својства антимикробних целулозних влакнастих материјала широког спектра дејства, Маја Ожеговић, 23.11.2005.
 • Испитивање утицаја конзерванаса и пх на стабилност козметичких производа, Миона Недић, 04.11.2005.
 • Испитивање утицаја извора угљеника на антимикробну активност бифидобактерија, Ивана Ђурђевић, 31.10.2005.
 • Инхибиција раста псеудонмонас сп, врста у присуству н алкил цијаноацетамида, Драгана Марковић, 03.10.2005.
 • Ин итро испитивања фармакодинамичких својстава антимикробних текстилних влакана, Снежана Вукосављевић, 04.04.2005.
 • Инхибиција аеробног раста активног муља у присуству н/алкил/цијаноацетамида, Звездана Пашајлић, 30.12.2004.
 • утицај светлости на стабилност ферментисаног сока цвекле обогаћеног инулином, Светлана Николић, 16.09.2004.
 • Утицај имобилизације ћелија у на алгинату на активност културе бифидобацтериум сп а71, Жељка Бркић, 07.04.2004.
 • Испитивање продукције масних киселина кратког ланца код природних изолата бифидобацтериум сп, Душан Јовановић, 23.03.2004.
 • Испитивање микробиолошке исправности природне флаширане воде за пиће, Дубравка Дупало, 06.02.2004.
 • Утицај водених екстракта лековитог биља на супресију раста е цоли и с.ауреус у соку цвекле, Милена Васић, 22.01.2004.
 • Супресија раста листерија моноцyтогенес у присуству протеклих агенаса, Јелена Милојковић, 30.12.2003.
 • Продукција инулиназе помоћу клуверомуцес мархианус вар.булгарикус, Нада Шмигић, 13.10.2003.
 • Испитивање утицаја пробиоптичких бактерија на раст листериа моноцyтогенес им2002, Оливера Стевановић, 27.06.2003.
 • Испитивање утицаја ув зрачења на преживљавање микроорганизма, Сандра Столица, 25.06.2003.
 • Испитивање утицаја екстракта лековитог биља на раст патогених и на активност бактерија млечне киселине, Мирјана Вукашиновић, 16.05.2003.
 • Испитивање раста природних изолата бактерија млечне киселине у соку цвекле, Зорица Ђорђевић, 24.02.2003.
 • Утицај екстракта омана/инула хеленијум/на раст изолата бифидобацтеријум сп., Катарина Михајловски, 17.02.2003.
 • Карактеризација природних изолата бактерија млечне киселине, Катарина Шибалић, 14.02.2003.
 • Селекција природних изолата бактерија млечне киселине за ферментацију сока цвекле /бета вулгарис л/, Ана Карић, 01.10.2002.
 • Испитивање ефикасности средства за дезинфекцију погона прехрамбене индустрије, Снежана Вулић, 04.06.2002.