Navigacija

14MBIP10 - Bezbednost hrane

Specifikacija predmeta
Naziv Bezbednost hrane
Akronim 14MBIP10
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Poznavanje tehnologija prehrambene i biotehnološke struke Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom i ; bezbednošću hrane primenom HACCP sistema, standarda serije ISO 9000, ISO 22000 i srodnih
  Ishodi učenja (stečena znanja) Uspešnim polaganjem ispita iz ovog predmeta studenti će biti osposobljeni: a) da učestvuju u izradi dijagrama tokova specifičnih proizvodnih procesa, analizi opasnosti za svaki procesni korak, definisanju kritičnih kontrolnih tačaka kao i izradi HACCP planova, b) da razumeju principe implementacije i primene standarda ISO 9001 u bilo kojoj organizaciji i ISO 22000 ili srodnih u proizvodnji hrane, v) da primenjuju metode za analizu i unapređenja sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom u prehrambenoj industriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Sistem analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i njegova primena u proizvodnji hrane. ; 2. Osnovni principi i primena HACCP sistema. ; 3. Hemijske, biološke i fizičke opasnosti i njihova kontrola ; 4. Analiza rizika genetski modifikovane hrane ; 5. Prethodno potrebni programi – GMP, GHP, Codex Alimentarius ; 6. Standardi za obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda – ISO 9000, ISO 22000, BRC Food. ; 7. Dokumentacija sistema za obezbeđivanje kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda ; 8. Troškovi kvaliteta ; 9. Tehnike i alati poboljšanja kvaliteta ; a) Dijagrami - dijagrami toka procesa, histogrami, pareto dijagrami, Išikava dijagrami, kontrolne karte ; b) Tehnike rešavanja problema – analiza uticaja i posledica grešaka, analiza uzroka, korektivne i preventivne mere, ; b) Upravljanje promenama – gap analiza, radar karte, gantogrami, matrica odgovornosti ; 10. Statističke metode u praćenju performansi i unapređenju sistema obezbeđenja kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda (six sigma) ;
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava prati nastavne jedinice teorijskih predavanja, uglavnom kroz analizu studija slučaja. Moguća je organizacija posete preduzeća za čije procese će se praktično vršiti analiza rizika od hemijskih, fizičkih i mikrobioloških kontaminacija, kao i izrada HACCP planova.
  Literatura
  1. Odgovarajući standardi
  2. dr Ilija Đekić, metode poboljšanja sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010
  3. Martin R.Adams, M. J. Robert Nout, Fermentation and Food Safety, Aspen Publishers, Inc. ; Gaithersburg, Maryland, 2001
  4. R. E. HESTER AND R. M. HARRISON, Food Safety and Food Quality, The Royal Society of Chemistry 2001
  5. RONALD H. SCHMIDT and GARY E. RODRICK, FOOD SAFETY HANDBOOK, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. New Jersey, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, seminari
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20