Navigacija

14BBI486 - Biotehnologija u zaštiti životne sredine

Specifikacija predmeta
Naziv Biotehnologija u zaštiti životne sredine
Akronim 14BBI486
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Upisan sedmi semestar Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim mikrobnim aktivnostima značajnim za procese kontrole i sprečavanja zagađenja i procese remedijacije vode, zemljišta i vazduha. Upoznavanje sa zahtevima zakonske regulative i standarada u oblasti zaštite životne sredine.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Povezivanje stečenih znanja sa aspektima aktuelnih tehnologija koje se primenjuju u zaštiti životne sredine. Prepoznavanje i upravljanje aspektima životne sredine u poslovnoj organizaciji iz oblasti biotehnologije i prehrambene industrije
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Ekologija i pojmovi životne sredine. Zagađenja životne sredine i njihovi izvori (klasifikacija zagađivača, strategije kontrole zagađivača). ; 2. Primena bioloških sistema u zaštiti životne sredine (međusobni odnosi mikroorganizama, kinetika rasta mikroorganizama, rast na dva supstrata, biotehnološki postupci u zaštiti vode, zemljišta i vazduha). ; 3. Kontrola zagađenja vodenih ekosistema (parametri zagađenja vodenih ekosistema – opšti, hemijski, biološki, testovi za određivanje toksičnosti i biorazgradljivosti). ; 4. Mikrobiološki aspekti u tretmanu vode za piće i distribucionim sistemima (osnovni procesni koraci, dezinfekcija, kontrola rasta biofilmova) ; 5. Osnove biološkog tretmana otpadnih voda – otpadne vode, karakterizacija otpadnih voda, osnovne jedinice procesa prečišćavanja otpadnih voda, kinetika mikrobnog rasta. ; 6. Aerobni procesi prečišćavanja – proces aktivnog mulja, aerobne lagune, biološka filtracija. ; 7. Anaerobni procesi prečišćavanja – biometanogeneza ; 8. Kompostiranje ; 9. Bioremedijacija i fitoremedijacija zemljišta ; 10. Iskorišćenje organskog otpada biotehnološkim procesima
   Sadržaj praktične nastave Računske vežbe. Osnove upravljanja životnom sredinom – standardi serije ISO 14000 i zakonska regulativa. Aspekti životne sredine u biotehnologiji i prehrambenoj industriji – Metodologija identifikovanja i vrednovanja aspekata životne sredine, Kontrola nad operacijama, Praćenje i merenje uticaja na životnu sredinu, Unapređenje sistema upravljanja životnom sredinom. Obilazak preduzeća sa sitemom za prečišćavanje otpadnih voda.
   Literatura
   1. H.J. Rehm, G. Reed, W. Schonborn, Biotechnology, Vol. 11c., Environmental Processes III, WILEY-VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim, Federal republic of Germany, 2000
   2. Ljiljana Mojovic, Biološka obrada otpadnih voda, Zbirka rešenih zadataka sa teorijskim osnovama, TMF, Beograd, 2004.
   3. Gareth M. Evans, Judith C. Furlong, Environmental Biotechnology Theory and Application, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2003
   4. C. Crittenden, R. Trussell, W. Hand, J. Howe, G. Tchobanoglous, MWH’s Water Treatment, John Wiley & Sons, Inc., 2012
   5. Srinivas T, Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., 2008
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, seminari, domaći zadaci
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari