Navigacija

14MBIP9 - Tehnologija pakovanja hrane

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnologija pakovanja hrane
Akronim 14MBIP9
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Poznavanje tehnologija prehrambene i biotehnološke struke Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti steknu znanja o načinima pakovanja hrane, vrstama ; materijala za pakovanje, međusobnim interakcijama pakovanja i hrane i ulozi pakovanja u ; obezbeđivanju kvaliteta i ispravnosti hrane
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje principa pakovanja hrane, tipova prehrambene ambalaže i materijala od kojih se izrađuju, poznavanje funkcionalnih svojstava prehrambene ambalaže, metodologije kontrole kvaliteta ambalaže
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Uloga pakovanja u proizvodnji hrane – namirnice koje se pakuju (sveže, prerađene, konzervisane), barijerna svojstva ambalaže, obeležavanje i etiketiranje upakovane hrane. ; 2. Zahtevi u pakovanju hrane – zakonski, zahtevi tržišta (kupca), distribucije, prodaje, zaštite životne sredine, specifikacije za pakovanje i standardi. ; 2. Kvalitet i trajnost upakovane hrane – uticaj hemijskih (migracije), mikrobioloških i fizičkih faktora na kvalitet i trajnost upakovane hrane. ; 3. Primena metalne ambalaže – sirovine za proizvodnju ambalaže, tehnologije punjenja, trajnost proizvoda, mogućnosti recikliranja ambalaže. ; 4. Primena staklene ambalaže – tipovi, kvalitet i trajnost hrane u staklenoj ambalaži, izbor zatvarača, recikliranje staklene ambalaže. ; 5. Primena plastične ambalaže – tipovi plastične ambalaže, plastični filmovi i omotači, kontakt sa hranom i barijerna svojstva, upravljanje otpadnom plastičnom ambalažom. ; 6. Primena papirne i kartonske ambalaže – tipovi i uloga papirne i kartonske ambalaže, dizajn kartonske ambalaže. ; 7. Aktivna i intelegentna pakovanja – funkcije aktivnog i intelegentnog pakovanja (vezivanje kiseonika, emiteri etanola, apsorberi vlage, ukusa i mirisa, kontrola temeprature, antimikrobna i antioksidativna pakovanja, indikatori kvaliteta i bezbednosti proizvoda). ; 8. Pakovanje u modifikovanoj atmosferi (MAP) – gasovi koji se koriste, uticaj gasova na aktivnost miroorganizama, tipovi ambalažnih materijala koji se mogu koristiti za MAP, mašine koje se koriste za MAP. ; 9. Novi trendovi u pakovanju hrane – jestivi omotači i filmovi. ;
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe koje obuhvataju ispitivanja mikrobiološke ispravnosti ambalaže, određivanje trajnosti proizvoda u zavisnosti od pakovanja, proizvodnja jestivih omotača i filmova i ispitvanje njihovih barijernih i antimikrobnih svojstava
   Literatura
   1. skripta sa predavanja
   2. Richard Coles, Derek McDowell, Mark Kirwan, FOOD PACKAGING TECHNOLOGY, Blackwell Publishing Ltd, 2003
   3. Jung H. Han ed. , Innovations in Food Packaging, Elsevier Ltd., 2005
   4. Brody A., Strupinsky E., Kline L., Active Packaging for Food Applications, CRC Press, 2001
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 75
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 15