Navigacija

BBI210 - Funkcionisanje bioloških sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Funkcionisanje bioloških sistema
Akronim BBI210
Studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Upisan treći semestar Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje osnovnim pojmovima fiziologije ćelije, humane fiziologije ; i epidemioloških faktora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnova biologije i fiziologije biljnih i životinjskih ćelija kao i osnova humane biologije i fiziologije. Povezivanje ovih saznanja sa uticajnim faktorima tehnologija ; (biotehnologija, farmaceutska tehnologija) i ekoloških faktora na funkcionisanje bioloških sistema sa pozitivnog i negativnog aspekta.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšta fiziologija ćelije - Ćelija i biomolekuli. Osnova struktura biljnih i animalnih ćelija. Mehanizmi transporta malih i velikih molekula kroz citoplazmatičnu membranu - pasivni transport, olakšani transport, aktivni transport, električni memebranski potencijal i josnki kanali, produkcija energije i metabolizam, endocitoza, fagocitoza, egzocitoza. Ćelijski ciklus, deoba ćelija. ; Osnovi humane fiziologije - Organizovanje ćelija u tkiva i organe. Homeostaza kao konstanta određenog anatomskog ili fiziološkog parametra unutar tela. Temperaturna ravnoteža i termoregulacija. Acido-bazna homeostaza, ; Fiziologija digestivnog sistema – ishrana i digestija. ; Endokrini sistem – opšte osobine hormona, uloga hormona, tipovi žlezda, žlezde pridodate digestivnom sistemu. ; Fiziologija krvi – plazma, hematopoeza, krvne ćelije, koagulacija krvi, hemostaza. ; Imunost – komponente imunog sistema, prirodna i stečena imunost, pasivna i aktivna imunost, nespecifični i specifični imunološki mehanizmi. ; Detoksikacija – fiziologija urinarnog i respirativnog sistema ; Fiziologija kože – struktura kože, fiziološka funkcija kože, koža kao barijera. ; Epidemiologija – osnovni pojmovi vezani za epidemiologiju, epdemiološki faktori. ;
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje strukture i osobina ćelija. Praktična nastava uz korišćenje mikroskopa. Posmatranje različitih vrsta ćelija, različitog porekla. Posmatranje i izučavanje odgovarajućih histoloških preparata.
  Literatura
  1. Luiz Carlos Junqueira, Jose Carneiro, Osnovi histologije: tekst i atlas (prevod sa engleskog jezika jedanaestog izdanja knjige), Data status, Novi Sad, 2005
  2. Vladimir Pantić, Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, 1997
  3. Robert B. Raffa, Scott M. Rawls, Elena Portyansky Beyzarov, Netter′ s Illustrated Pharmacology, Icon Learning systems LLC, New Yersy, 2005
  4. Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl, Color Atlas of Physiology, 5th edition, Thieme Stuttgart • New York, 2003
  5. Skripte sa predavanja
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, seminari, domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 75
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari