Navigacija

prof. dr Željko Kamberović

Redovni profesor
Katedra za metalurško inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 359

011/3370475
011/3370400
011/3303676
lokal 676
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 16. januar 2013.

Predmeti

14D005 14D005 - Kinetika metalurških procesa
14D008 14D008 - Kreativni inženjering
14DMI18 14DMI18 - Viši kurs metalurških procesa
14IIM316 14IIM316 - Metalurgija praha
14IIM46 14IIM46 - Reciklaža materijala
14MIMUM 14MIMUM - Uvod u metalurgiju
14MIMF23 14MIMF23 - Metali visoke čistoće
14MMI03 14MMI03 - Uvod u metalurgiju
14MMI16 14MMI16 - Procesi rafinacije metala
14MMI8 14MMI8 - Metalurgija praha - odabrana poglavlja
DMI10 DMI10 - Metalurgija praha
ZP44 ZP44 - Stručna praksa
IŽS411 IŽS411 - Reciklaža
MIN32 MIN32 - Teorijski osnovi piro- i hidro- metalurških procesa
MIN36 MIN36 - Metalurgija obojenih metala
MIN37 MIN37 - Metalurgija gvožđa i čelika
MIN46 MIN46 - Metalurgija praha
MIN473 MIN473 - Metalurgija retkih i plemenitih metala
MIN482 MIN482 - Reciklaža metala
MMI02 MMI02 - Principi ekstraktivne metalurgije-odabrana poglavlja

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Željko Kamberović, Dušica Filipović, Karlo Raić, Miloš Tasić, Zoran Anđić i Milorad Gavrilovski, Reduction of Ultra-fine Tungsten Powder with Tungsten (VI) Oxide in a Vertical Tube Reactor, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, 45, 1, 2011, pp. 27-32
 2. Zoran Anđić, Marija Korać, Miloš Tasić, Karlo Raić i Željko Kamberović, The synthesis of ultrafine and nanocomposite powders based on copper, silver anal alumina, KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS, 44, 3, 2006, pp. 145-150

Radovi sa skupova

 1. Aleksandar Vasić, Željko Kamberović, Karlo Raić, Milorad Gavrilovski i Vesna Nikolić, BFC® SOFTWARE FOR RAW-MATERIALS OPTIMIZATION IN BLAST FURNACE SMELTING, MME SEE 2017, 2017, Book of Abstracts, pp. 71-71

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza i karakterizacija prahova sulfida kalaja i volframa za primenu u tribološkim materijalima, Nataša Gajić, 08.07.2020.
 • Proces stabilizacije i solidifikacije opasnog mulja obrazovanog nakon tretmana otpadne vode u primarnoj metalurgiji bakra, Dragana Radovanović, 22.02.2018.
 • Metalotermijska redukcija u reciklažnim tehnologijama primenjena na metalurške međuproizvode i otpade, Vaso Manojlović, 06.03.2017.
 • Formiranje i karakterizacija legura dobijenih elektrotaloženjem aluminijuma pri potpotencijalima na cirkonijumu, paladijumu i vanadijumu iz rastopa ekvimolarne smeše aluminijum(III)-hlorida i natrijum-hlorida, Niko Jovićević, 24.05.2016.
 • Integralni hidrometalurški postupak reciklaže metala iz elektronskog i električnog otpada sa tehno-ekonomskim aspektima, Milisav Ranitović, 27.04.2016.
 • Katalitički materijali na bazi sistema Ni-Pd/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Vesna Nikolić, 13.07.2015.

Master akademske studije

 • Sinergija reciklaže prašine elektro lučne peći i kovarine u proizvodnji čelika iz sekundarnih sirovina, Nemanja Živanić, 27.09.2018.
 • Proizvodnja sedišta ventila motora sa unutrašnjim sagorevanjem primenom metalurgije praha, Nemanja Vučković, 27.09.2018.
 • Ispitivanje mogućnosti dobijanja korisnih metala iz prašine nastale brušenjem odlivaka super legure tipa stelit, Marko Bojković, 21.09.2018.
 • Valorizacija korisnih metala iz otpadne keramike kompjuterskih procesora, Srđan Prodanović, 30.09.2017.
 • Optimizacija procesa pripreme materijala nakon pirolize štampanih ploča za metalurško vrednovanje postupkom kontrolisane oksidacije, Nikola Kilibarda, 30.09.2017.
 • Ispitivanje mogućnosti valorizacije metala iz granulata mehanički tretiranih štampanih ploča, Ivana Nikolovski, 29.09.2017.
 • Kontrolisano hlađenje šljake iz primarne proizvodnje bakra u cilju dalje valorizacije procesom flotacije, Aleksandar Mihajlović, 30.09.2015.

Osnovne akademske studije

 • Karakterizacija keramike kompjuterskih procesora nakon procesa luženja sa predlogom postupka dobijanja metala, Anđela Milošević, 30.09.2020.
 • Ispitivanje prašine iz mehaničkog tretmana otpadnih štampanih ploča u cilju valorizacije korisnih materijala, Anja Zarić, 24.12.2019.
 • Karakterizacija odabranih frakcija granulata dobijenog mehaničkim tretmanom otpadnih štampanih ploča iz električne opreme, Angelina Mitrović, 23.02.2018.
 • Karakterizacija produkata nastalih tretmanom štampanih ploča vakuumskom pirolizom, Sonja Dragošan, 19.02.2018.
 • Reciklaža otpada nastalog mehaničkim tretmanom štampanih ploča pirolizom, Nikola Kilibarda, 30.09.2016.
 • Karakterizacija otpada iz reciklaže štampanih ploča sa predlogom dalje prerade, Nina Anđelković, 26.09.2016.
 • Izbor pirometalurškog postupka valorizacije metala iz međuprodukata primarne proizvodnje cinka, Nemanja Govedarica, 30.09.2015.
 • Tehno-ekonomska analiza procesa prerade otpadnih automobilskih katalizatora, Luka Milošević, 27.09.2013.
 • Tehnološki postupak reciklaže ostataka nakon hidrometalurške prerade otpada od štampanih ploča i elektronskih i električnih uređaja, Irena Bogdanović, 29.08.2013.

Osnovne studije

 • Optimizacija procesa reciklaže magnezijuma topljenjem u indukcionim pećima sa i bez prisustva topitelja, Nikola Dimitrijević, 14.02.2018.
 • Sinteza i karakterizacija arheometalurških sastava Cu-Sn-As bronzi, Aleksandar Srejić, 26.10.2015.
 • Ispitivanje uticaja predtretmana disperznih železonosnih sirovina na metalurške osobine žarenih peleta, Marko Filipović, 09.10.2012.
 • Ispitivanje mogućnosti reciklaže magnezijuma postupkom vakuumske destilacije, Vaso Manojlović, 28.09.2010.
 • Određivanje optimalnih parametara hidrometalurškog postupka prerade elektronskog optpada , Dragana Popović, 31.03.2010.
 • Izbor hidrometalurškog postupka prerade elektronskog otpada, Milisav Ranitović, 05.11.2009.
 • Reciklaža silicijumkarbida iz otpadnih lonaca za topljenje i njegova primena pri proizvodnji sivog liva, Jelena Todorović, 18.07.2005.
 • Redukcija volframovih oksida vodonikom u vertikalnom cevnom reaktoru, Jelena Pavlović, 26.12.2003.