Navigacija

MIN32 - Teorijski osnovi piro- i hidro- metalurških procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Teorijski osnovi piro- i hidro- metalurških procesa
Akronim MIN32
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Inženjerski proračuni termodinamičkih i kinetičkih reakcionih parametara metalurških procesa, upoznavanje eksperimentalne tehnike i samostalnog istraživačkog rada, kao i osnovnih mehanizama procesa u metalurgiji sa mogućnošću primene u različitim tehnološkim šemama dobijanja, rafinacije i recikliranja metala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti mogu samostalno da izvode inženjerske proračune, korišćenje softverskih paketa za termodinamičke i energetsko-bilansne proračune. Uvod u samostalan rad u laboratoriji. Inženjersko znanje potrebno za dalje nastavne i eksperimentalne aktivnosti iz ekstaktivne metalurgije i reciklaže metala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Procesi stvaranja i disocijacije karbonata, oksida i sulfida, kriterijumi stabilnosti, kinetika i mehanizam. Sagorevanja čvrstog ugljenika-Belova reakcija, reakcije ugljenika sa vodenom parom. Teorija redukcije, termodinamika, reduktivnost, kinetika i mehanizam redukcije železnih oksida. Struktura i osobine metalurških rastopa. Procesi rafinacije. Oksidacija sulfida, halogeni procesi. Hidrometalurški procesi, proces luženja, izdvajanja metalnih jedinjenja i metala iz vodenih rastvora, cementacija Osnove procesa obogaćivanja i prečišćavanja rastvora, ekstrakcija, jonska izmena.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe: energetika i ravnoteža hemijskih reakcija u metalurškim procesima, rastvori u metalurškim procesima, zakonitosti kinetike homogenih i heterogenih reakcija u metalurškim procesima. ; Eksperimentalne vežbe: pirometalurgija (disocijacija, oksidacija, redukcija, rafinacija) i hidrometalurgija (luženje, cementacija, ekstrakcija)
  Literatura
  1. Ž. Živković, V. Savović, Teorija pirometalurških procesa, Bakar, Bor, 1994.
  2. D.Blečić Teorija metalurških procesa, Unireks, Nikšić, 1994.
  3. I.Ilić, R.Vračar, K.Cerović, S.Stopić, Ž.Kamberović, Zbirka zadataka iz Teorije metalurških procesa, IBB, Bor, 2001.
  4. I.Ilić, R.Vračar, B.Đurković, D.Sinadinović, D.Vučurović, Praktikum iz teorije metalurških procesa, TMF, Beograd, 1986.
  5. A.N. Zelikman, G.M. Voldman, L.V. Belyevska, Theory of Hydrometallurgical Process, Metallurgii, Moscow, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, računske i eksperimentalne vežbe. Kolokvijumi su obavezni i polažu se pre izvođenja eksperimentalnih vežbi i nakon računskih vežbi. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 15