Navigacija

MIN482 - Reciklaža metala

Specifikacija predmeta
Naziv Reciklaža metala
Akronim MIN482
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje procesno-tehnoloških aspekata dobijanja metala iz sekundarnih sirovina. Sticanje inženjerskog znanja potrebanog za dalje usavršavanje iz oblasti reciklaže metala, projektovanja tehnologija i zaštite okoline.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studeni mogu samostalno da izvode inženjerske proračune, korišćenje softverskih paketa za termodinamičke i energetsko-bilansne proračune. Inženjersko znanje potrebno za dalje nastavne i eksperimentalne aktivnosti iz ekstaktivne metalurgije i reciklaže metala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Cilj i značaj reciklaže metalnih sirovina. Reciklaža u razvijenom svetu. Određivanje resursa, organizacija sakupljanja i pripreme metalnog otpada. Sakupljanje, sortiranje i priprema železnog otpada za metaluršku preradu. Šrederovanje. Metalurška prerada železnog otpada. Sakupljanje, sortiranje i priprema aluminijumskog otpada za metaluršku preradu. Metalurška prerada aluminijumskog otpada. Bakarni otpad, stari bakar, strugotine, šljake, hladnjaci, sortiranje i priprema. Metalurška prerada topljenjem. Sakupljanje, sortiranje i priprema akumulatorskog otpada za metaluršku preradu. Metalurška prerada olovnog otpada. Sakupljanje, sortiranje i priprema akumulatorskog otpada za metaluršku preradu. Metalurška prerada olovnog otpada.   Sakupljanje i prerada baterijskog otpada. Normativi, zakonski okvir, evropske dekleracije. Ekonomski i ekološki aspekti reciklaže.
  Sadržaj praktične nastave Obilazak pogona za reciklažu, Šreder-Železnik, Elektronski otpad Beograd, Pomoravka ili sl.
  Literatura
  1. Ž. Kamberović, Reciklaža-interne skripte, TMF, str 210, 2012
  2. Ilić, I. i sar.. (1998): Čelični otpadak, Biznis škola “Megatrend”, Beograd, 153.
  3. Ilić, I. i sar.. (2002): Resursi i reciklaža sekundarnih sirovina obojenih metala, IBB, Bor, 152.
  4. Rao, S.R., Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, ELSEVIER, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktična nastava u reciklažnim centrima. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 35