Navigacija

MIN37 - Metalurgija gvožđa i čelika

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija gvožđa i čelika
Akronim MIN37
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima procesa topljenja gvožđa u visokoj peći i ostalih produkata u odgovarajućim postrojenjima i na osnovu toga osposobljavanje da se tim procesom u različitim tipovima redukcionih reaktora upravlja.Ovladavanje procesno-inženjerskim osnovama i principima upravljanja i kontrole, kao i obezbeđenja kvaliteta i daljeg unapređivnanja savremenih kiseonično-konvertorskih postupaka izrade i kontinuiranog livenja čelika.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs pruža neophodna znanja potrebna za razumevanje: (1) procesa topljenja gvožđa u visokoj peći kao i (2). savremenih kiseonično-konvertorskih postupaka izrade i kontinuiranog livenja čelika.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Principi izrade gvožđa u visokoj peći. ; • Visokopećna troska i njena uloga. ; • Osnovne sirovine i njihove karakteristike. ; • Goriva u visokopećnom procesu. ; • Elementi konstrukcije i opreme visoke peći. ; • Elementi merenja i regulacije visokopećnog procesa. ; • Savremeni postupci dobijanja gvožđa metodom direktne redukcije ; • Rastopi na bazi tečnog železa i čeličanskih troski. ; • Kiseonični konvertor kao supersonični reaktor za rafinaciju čelika. ; • Vanpećna obrada i proizvodnja čistih čelika. ; • Kontinuirano livenje. ; • Klasifikacija gvožđa i čelika. Standardi. ;
  Sadržaj praktične nastave Proračuni masenih i ttoplotnih bilansa visoke peći, kiseoničnih konvertora i ostalih postrojenja u metalurgiji gvožđa i čelika .Poseta Sartid, Smederevo.
  Literatura
  1. B. Božić, Metalurgija gvođa, BIGS, Beograd, 1973
  2. B. Božić, Hemijska metalurgija gvožđa i čelika, Naučna knjiga, Beograd, 1973
  3. M.Jovanović, Z.Popović, Peći u metalurgiji gvožđa i čelika, Građevinska knjiga, 1970
  4. Metalurgija čelika, Beleške sa predavanja Lj. Nedeljkovića, interni materijal katedre
  5. 65. Bodsworth C., Bell B.H.: Physical Chemistry of Iron and Steel Manufacture, Second Edition, Longman, 1972, London, ISBN 0 582 44116 1
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave teorijska nastava sa računskim vežbama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari 10