Navigacija

MIN473 - Metalurgija retkih i plemenitih metala

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija retkih i plemenitih metala
Akronim MIN473
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje procesa i tehnoloških šema dobijanja retkih i plemenitih metala u metalurgiji sa mogućnošću praćenja novih tehnoloških rešenja. ; Sticanje inženjerskog znanja potrebanog za dalje usavršavanje iz oblasti reciklaže metala, projektovanja tehnologija reciklaže i zaštite okoline.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje inženjerskog znanja potrebanog primenjivog u inženjerstvu metalnih materijala, i za dalje usavšavanje iz ekstaktivne metalurgije, metalurgije retkih metala, reciklaže i zaštite okoline.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave • Priprema sirovina za dobijanje retkih i plemenitih metala. ; • Postupci dobijanja, procesi redukcije, rafinacije i elektrolitički postupak. ; • Metalurgija praha retkih metala, oblikovanje, presovanje, sinterovanje praha. Teškotopivi retki metali. ; • Metalurgija urana, priprema, luženje, rafinacija soli, metalni uran. ; • Metalurgija rasejanih retkih metala. Laki retki metali. ; • Dobijanje i klasifikacija metala visoke čistoće. Postupci rafinacije metala, zonalna rafinacija, frakciona kristalizacija, obrazovanje lakoisparljivih jedinjenja, termičko razlaganje. Elektroliza rastvora, rastopa i amalgama. ; • Izbor metode rafinacije. Tehno-ekonomski parametri pojedinih postupaka.
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: priprema ruda, procesi prženja, topljenje i rafinacija, priprema i luženje, prečišćavanje rastvora,
  Literatura
  1. B.Đurković, D.Đurković, Metalurgija retkih metala, TMF, Beograd (1991) 469.
  2. Ž.Kamberović, Dobijanje teškotopivih metala iz domaćih sirovina, interni materijal (2005) 50.
  3. Ž.Kamberović, D.Sinadinović, M.Korać, Metalurgija zlata i srebra, SIMS, 2006, 160.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci. Kolokvijum, ekspperimentalne vežbe. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 25