Navigacija

14D005 - Kinetika metalurških procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Kinetika metalurških procesa
Akronim 14D005
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je izučavanje kinetike homogenih i heterogenih reakcija, priroda, struktura i geometija granice deobe faza kod heterogenih reakcija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz ovaj predmet studenti će se upoznati za osnovnim kinetičkim zakonitostima metalurških procesa. Biće obrađene kinetičke karakteristike procesa oksidacije, redukcije, disocijacije, procesi u metalurškim rastopima, kao i principi određivanja kinetičkih konstanti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Homogene reakcije: Opšte zakonitosti homogenih reakcija. ; Heterogene reakcije: Prenos toplote i mase. Difuzija. Prvi i drugi Fikov zakon; Podela heterogenih reakcija: čvrsto-gas, čvrsto-tečno, čvrsto-čvrsto, tečno-gas, tečno-tečno; Uticaj strukture čvrstog tela na brzinu reakcije Greške u strukturi; Priroda i stuktura granica deobe faza. Geometrije granica deobe faza. Razvitak procesa na površini deobe i u zapremini reagenta. Kinetika procesa u metalurškim rastopima. Kinetika procesa u čvrstoj fazi. Brzina heterogenih reakcija. Matematički modeli heterogenih reakcija zavisnosti stepena reagovanja u funkciji od vremena. Difuziona i kinetička oblast. Zakon sabiranja vremena-mešana kinetika. DTA, DSC, TGA – (uz određivanje kinetike) u kinetici metalurških procesa. ; Kinetičke karakteristike procesa: Oksidacije metala i legura; Pazlaganje karbonata, metalnih sulfida, karbonila i karbida; sagorevanje i redukcija oksida. Legiranja metala. ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. Ilija Ilić, Odabrana poglavlja teorije i proračuna kinetike metalurških reakcija, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 1974.
   2. 2. Fathi Habashi, Fathi Habashi, Kinetics of Metallurgical Processes, Métallurgie Extractive Québec, Sainte-Foy, Canada, 1999..
   3. 3. Bernard Delmon, Introduction à la cinétique hétérogène, Editions Techniq, Paris, 1972
   4. 4. Mehanizam i kinetika vostanovleniя metallov, sbornik, redaktor A. M. Samarin , Nauka, Moskva, 1980.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, predavanja. Seminarski rad. Ispit se polaže pismeno.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40