Navigacija

DMI10 - Metalurgija praha

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija praha
Akronim DMI10
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta  Upoznavanje sa osnovnim principima nauke o sinterovanju, uticaju procesa sinteze na strukturu i svojstva i strukture na svojstva i primenu sinterovanih materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da uz minimalna istraživanja, putem modelovanja i simulacije procesa sinterovanja definišu nove tehnologije i metode dobijanja materijala prognoziranih svojstava. 
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave  Uvod u metalurgiju praha. Dobijanje metalnih prahova. Karakterizacija metalnih prahova.Oblikovanje prahova. Priprema prahova. Klasifikacija prahova. Prognoza svojstava sinter dela.Proračun sastava šarže.Mešanje prahova.Denzifikacija prahova oblikovanjem i kompaktiranjem. Sinterovanje u čvrstoj fazi. Sinterovanje u prisustvu tečne faze. Aktivirano sinterovanje.Struktura, svojstva i primena sinterovanih materijala. Osnovni fizičko-hemijski procesi i fenomeni koji protiču pri sinterovanju. Uticaj relevantnih parametara procesa na kvalitet sinter proizvoda.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M.J.Rodes, Principles of powder technology, John Wiley and Sons, Chichester, New York, Brismane, Toronto, Singapore, (1990) 439.
   2. R.M.German, Powder Metallurgy Science: Powder fabrication, MPIF, Princeton, N.J., U.S.A (1994) 650.
   3. First International Conference on processsing materials for properties, eds. H.Henein and T.Oki, TMS, Hawai, USA (1993) 1305.
   4. Advanced materials and processes, eds. D.Uskoković, S.Milonjić and D.Raković, Trans Tech Publications, Switzerland, (1997) 360.
   5. B.Djurković, D.Djurković, Metalurgija retkih metala, TMF, (1991) 469.
   6. M. Mitkov, D. Božić, Z. Vujović: Metalurgija praha, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, (1998).
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, predavanja. Seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40