Navigacija

MIN36 - Metalurgija obojenih metala

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija obojenih metala
Akronim MIN36
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Samostalno izvođenje inženjerskih proračuna reakcionih i bilansnih parametara ekstraktivne metalurgije, upoznavanje eksperimentalne tehnike i samostalnog istraživačkog rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Samostalno izvođenje energetskih i materijalno bilansnih proračuna. Samostalan eksperimentalni rad u laboratoriji. Sticanje inženjerskog znanja potrebanog za dalje usavšavanje iz ekstaktivne metalurgije, metalurgije retkih i plemenitih metala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Stanje i perspektiva razvoja proizvodnje, osobine i primena obojenih metala Aluminijum, magnezijum, bakar, nikal, olovo, cink, antimon, kalaj, plemeniti, platinski i retki metala, tehnološke šeme dobjanja. Priprema ruda i koncentrata, prženje, topljenje, konvertovanje, rafinacija. Upoznavanje tehnoloških šema dobijanja metala u metalurgiji obojenih metala sa mogućnošću praćenja i promena tehnoloških rešenja dobijanja, rafinacije i recikliranja metala.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe: dobijanje pojedinih metala (bakar, nikl, cink, olovo, plemenite metale) sa odgovarajućim masenim i toplotnim bilansom korišćenjem postojećih tehnoloških šema postupaka za njihovo dobijanje. Posebno će biti data primena softverskih paketa u gore navedenim bilansima ; Eksperimentalne vežbe: priprema ruda, procesi prženja, topljenje i rafinacija, priprema i luženje ruda bakra i nikla, prečišćavanje rastvora.
  Literatura
  1. R.Vračar, Ž.Živković, Ekstraktivna metalurgija aluminijuma, Naučna knjiga, Beograd, 1993, 314.
  2. R.Vračar, Ekstraktivna metalurgija olova, Naučna knjiga, Beograd, 1995, 206.
  3. R.Vračar, Ekstraktivna metalurgija cinka, Naučna knjiga, Beograd, 1997, 205.
  4. R.Vračar, Ž.Kamberović, D.Sinadinović, V.Savović, S.Stopić, K.Cerović, Proračuni u metalurgiji obojenih metala, Bakar-Bor, 2000, 235.
  5. Ž.Kamberović, D.Sinadinović, M.Korać, Metalurgija zlata i srebra, SIMS, 2006, 160.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci, računske i eksperimentalne vežbe. Kolokvijumi su obavezni i polažu se pre izvođenja eksperimentalnih vežbi i nakon računskih vežbi. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 15