Navigacija

14MMI16 - Procesi rafinacije metala

Specifikacija predmeta
Naziv Procesi rafinacije metala
Akronim 14MMI16
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta U okviru ovog predmeta biće data sistematizacija procesa, operacija i postupaka za rafinaciju metala, karakteristike aparata i uređaja za rafinaciju metala, kao i tehno-ekonomski aspekti postupaka rafinacije metala. Takođe biće analizirani relevantni faktori izbora metoda za rafinaciju metala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz ovaj predmet biće obrađeni različiti postupci rafinacije metala kao što su: rafinacija metala na bazi razlike njihovog afiniteta prema pojedinim elementima, rafinacija metala na bazi njihove razlike napona pare na raznim temperaturama (pri sniženom i normalnom spoljnom pritisku), usmerena kristalizacija i zonalna rafinacija metala, frakciona kristalizacija soli u procesima rafinacije metala, obrazovanje lako isparljivih jedinjenja i njihovo termičko razlaganje, elektroliza rastvora, rastopa i amalgalna elaktroliza kao postupci za rafinaciju metala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistematizacija procesa, operacija i postupaka za rafinaciju metala. Rafinacija metala na bazi razlike njihovog afiniteta prema pojedinim elementima. Rafinacija metala na bazi njihove razlike napona pare na raznim temperaturama (pri sniženom i normalnom spoljnom pritisku). Usmerena kristalizacija i zonalna rafinacija metala. Frakciona kristalizacija soli u procesima rafinacije metala. Obrazovanje lako isparljivih jedinjenja i njihovo termičko razlaganje, kao postupak rafinacije metala. Elektroliza rastvora, rastopa i amalgalna elaktroliza kao postupci za rafinaciju metala. Relativni faktori za izbor metoda za rafinaciju metala. Karakteristike aparata i uređaja za rafinaciju metala. Tehno-ekonomski aspekti postupaka za rafinaciju metala.
   Sadržaj praktične nastave Zonalna rafinacija indijuma ili litijuma. Rafinacija srebra.
   Literatura
   1. B.Djurković, D.Djurković, Metalurgija retkih metala, TMF, (1991) 469.
   2. B.Djurković, Metode dobijanja visoko-čistih metala, TMF-skripta, 1980, 80.
   3. W.C. Pfann, Zone melting, Zonnaja plavka, Moskva 1983.
   4. Fathi Habashi, Textbook of Pyrometallurgy, Métallurgie Extractive Québec, Sainte-Foy, Canada, 2002.
   5. V.D. Pazuhin, Razdelenie i rafinirovanije metallov v vakuume, Moskva 1999
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, predavanja, praktična nastava u laboratoriji. Seminarski rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 55
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 15