Navigacija

MIN46 - Metalurgija praha

Specifikacija predmeta
Naziv Metalurgija praha
Akronim MIN46
Studijski program Metalurško inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima nauke o sinterovanju, uticaju procesa sinteze na struktru i svojstva sinterovanog materijala. Sticanje inženjerskog znanja potrebnog za samostalno izvođenje inženjerskih proračuna parametara za dobijanje različitih vrsta prahova i sinter delova, upoznavanje eksperimentalne tehnike i samostalnog istraživačkog rada, kontrole i upravljanja procesima sinter metalurgije, dalje usavršavanje iz oblasti metalurgije praha, projektovanja tehnologija i zaštite sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs pruža neophodna znanja potrebna za razumevanje procesa metalurgije praha, osposobljava studenate da uz minimalna istraživanja, putem modelovanja i simulacije procesa sinterovanja definišu nove tehnologije i metode dobijanja materijala prognoziranih svojstava. Inženjersko znanje potrebno za dalje nastavne i eksperimentalne aktivnosti iz dobijanja specijalnih prahova i kompozita, reciklaže prahova i zaštite sredine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled i podela tehnologija dobijanja metalnih prahova. ; Karakterizacija metalnih prahova. Osnovne karakteristike individualne čestice. Osnovne karakteristike prahova. ; Denzifikacija prahova oblikovanjem i kompaktiranjem, parametri procesa, kvalitet ispreska. ; Sinterovanje metalnih prahova. Mehanizmi, struktura i svojstva. Sinterovanje u čvrstoj fazi. Sinterovanje u prisustvu tečne faze. Aktivirano sinterovanje. Problemi kvaliteta sinterovanih proizvoda. ; Konsolidacija prahova na povišenim temperaturama. Dopunske tehnološke operacije za poboljšanje kvaliteta sinter dela. Materijali i proizvodi sinter metalurgije. Ekonomija sinter metalurgije. Recikliranje otpada na bazi tvrdog metala. Reciklaža otpadnih prašina iz radnih pogona u cilju dobijanja finih prahova. Principi zaštite životne sredine u oblasti metalurgije praha. ;
  Sadržaj praktične nastave Proračun sastava smeše metalnih prahova, proračun odgovarajućih masenih bilansa u okviru tehnoloških šema u postupcima dobijanja prahova i sinter delova. Upoznavanje sa procesima i uređajima, metodama karakterizacije metalnih prahova i sinter delova. Poseta proizvodnim kapacitetima preduzeća Sinter i Woxal-Užice. ;
  Literatura
  1. M. Mitkov, D. Božić, Z. Vujović:Metalurgija praha, MBG, Beograd, 1988.
  2. B.Đurković, D. Đurković: Metalurgija retkih metala, TMF Beograd, 1991.
  3. I.Belić, Z.Aćimović-Pavlović: Tehnologija izrade delova od metalnog praha, Savez inženjera metalurgije Srbije, Beograd 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 0
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava, predavanja, praktična nastava u laboratoriji i u industriji. Seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 15