Navigacija

IŽS411 - Reciklaža

Specifikacija predmeta
Naziv Reciklaža
Akronim IŽS411
Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje procesno-tehnoloških aspekata dobijanja korisnih komponenti iz otpada, nus proizvoda i sekundarnih sirovina. Sticanje inženjerskog znanja potrebanog za dalje usavršavanje iz oblasti reciklaže metala, nemetala, polimera, kompozita, projektovanja tehnologija i zaštite životne sredine.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti mogu samostalno da prate i koriste inženjerske proračune, korišćenje softverskih paketa za materijalne i energetsko-bilansne proračune. Inženjersko znanje potrebno za dalje nastavne i eksperimentalne aktivnosti iz reciklaže i odabir NDT ili kombinacije tehnoloških rešenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Cilj i značaj reciklaže. Reciklaža u razvijenom svetu. Određivanje resursa, organizacija sakupljanja i pripreme otpada. Sakupljanje, sortiranje i priprema otpada za preradu. Metalični tokovi. Šrederovanje. Metalurška prerada topljenjem. Sortiranje, proprema i reciklaža baterija i akumulatora. Posebni tokovi električnog i elektronskog otpada. Reciklaža stakla, keramike i građevinskih materijala. Reciklaža poliolefina. Reciklaža poli(vinil hlorida). Reciklaža polistirena. Reciklaža poli(metil metakrilata). Reciklaža polikarbonata. Reciklaža ABS. Reciklaža poliamida. Reciklaža poli(etilen tereftalata). Reciklaža termoumrežavajućih polimera. Reciklaža pneumatika i drugih proizvoda od gume. Reciklaža papira i kartona. Reciklaža kompozitnih materijala koji sadrže polimere. Ekonomski i ekološki aspekti reciklaže.
  Sadržaj praktične nastave Obilazak pogona za reciklažu, Šreder-Železnik, Elektronski i Električni otpad, Beograd. Seminarski rad.
  Literatura
  1. Ž. Kamberović, Reciklaža-interne skripte, TMF, str 210, 2012
  2. Ilić, I. i sar.. (1998): Čelični otpadak, Biznis škola “Megatrend”, Beograd, 153.
  3. Ilić, I. i sar.. (2002): Resursi i reciklaža sekundarnih sirovina obojenih metala, IBB, Bor, 152.
  4. Rao, S.R., Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, ELSEVIER, 2006.
  5. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktična nastava, seminarski rad obavezan. Interaktivna nastava (prezentacija i diskusija seminarskih radova i domaćih zadataka). Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 35