Navigacija

14MMI03 - Uvod u metalurgiju

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u metalurgiju
Akronim 14MMI03
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet obuhvata oblasti metalurgije koje omogućavaju da studenti upoznaju procese i tehnološke šeme za dobijanja gvožđa, čelika i obojenih metala iz primarnih i sekundarnih sirovina. Predlegure, procesi legiranja, rafinacije i obrade tečnog metala. Upoznavanje sa procesima livenja, tople i hladne plastične prerade i višim stepenima prerade metala. Valorizacija otpada i međuprodukata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje tehnoloških šema dobijanja metalnih materijala, njihove prerade i reciklaže, kao osnove za razumevanje tehnologija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj i rasprostranjenost metala kroz istoriju. Stanje i perspektiva razvoja proizvodnje, osobine i primene železnih i obojenih metala (gvožđe, čelici, aluminijum, magnezijum, bakar, nikal, olovo, cink, antimon, kalaj, plemeniti, platinski i retki metali). ; Priprema ruda i koncentrata. Različiti postupci dobijanja, rafinacije i homogenizacije navedenih metala (reakciona hemija, goriva, troske, uklanjanje nečistoća, dezoksidacija, degazacija). Tehnološke šeme i specifičnosti pojedinih procesa. ; Livenje u kalupe i kontinuirano livenje (očvršćavanje, fenomeni na dodiru tečno-čvrsto, međulonac i kristalizator). ; Topla i hladna plastična prerada (postupci, mehanizmi ojačavanja, rekristalizacija u statičkim i/ili dinamičkim uslovima, brzina hlađenja, fazne transformacije, kvalitet površine). ; Viši stepeni prerade metala (zahtevana čistoća, prevlake, teksture, magnetne i električne osobine, koroziono ponašanje itd.). ; Ciklus reciklaže, otpadi i međuprodukti, održive tehnologije. Energija i resursi za proizvodnju metala.
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne i računske vežbe, seminarski rad
  Literatura
  1. H.Chandler, Metallurgy for Non-Metallurgist, ASM International, 1998, 298
  2. R.Vračar, Ž.Živković, Ekstraktivna metalurgija aluminijuma, Naučna knjiga, Beograd, 1993, 314.
  3. R.Vračar, Ekstraktivna metalurgija olova, Naučna knjiga, Beograd, 1995, 206.
  4. Ž.Kamberović, D.Sinadinović, M.Korać, Metalurgija zlata i srebra, SIMS, 2006, 160.
  5. N.Gaković, Lj.Nedeljković, Metalurgija čelika, skripta TMF Beograd, 1980.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, domaći zadaci. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20