Navigacija

14IIM46 - Reciklaža materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Reciklaža materijala
Akronim 14IIM46
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom ne Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje procesno-tehnoloških aspekata dobijanja korisnih komponenti iz otpada, nus proizvoda i sekundarnih sirovina. Sticanje inženjerskog znanja potrebnog za dalje usavršavanje iz oblasti reciklaže metala, nemetala, polimera, kompozita i projektovanja materijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti mogu samostalno da prate inženjerske, materijalne i energetske tokove u tehnologijama reciklaže. Stručno znanje potrebno za dalje nastavne i eksperimentalne aktivnosti iz reciklaže i odabir NDT ili kombinacije tehnoloških rešenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Cilj i značaj reciklaže. Reciklaža i održivi razvoj. Određivanje resursa, organizacija sakupljanja, priprema karakterizacija. Sakupljanje, sortiranje i priprema otpada za preradu. Materijalni i energetski bilans. Usitnjavanje i separacija. Metalurška prerada. Reciklaža baterija i akumulatora. Posebni tokovi električnog i elektronskog otpada. Opasan i radioaktivan otpad. Reciklaža stakla, keramike i građevinskih materijala. Reciklaža poliolefina. Reciklaža poli(vinil hlorida). Reciklaža polistirena. Reciklaža poli(metil metakrilata). Reciklaža polikarbonata. Reciklaža ABS. Reciklaža poliamida. Reciklaža poli(etilen tereftalata). Reciklaža termoumrežavajućih polimera. Reciklaža pneumatika i drugih proizvoda od gume. Reciklaža papira i kartona. Reciklaža kompozitnih materijala koji sadrže polimere. Reciklaža ambalažnih materijala. Ekonomski i ekološki aspekti reciklaže.
   Sadržaj praktične nastave Obilazak pogona za reciklažu, Šreder-Železnik, Elektronski otpad Beograd.
   Literatura
   1.  Lund, H.F. “Recycling Handbook, 2nd Edition,”, McGraw-Hill, 2000.
   2. C.P. Rader, S.D. Baldwin, D.D. Cornell, G.D. Sadler, R.F. Stockel, Eds., Plastics, Rubber and Paper Recycling: A Pragmatic Approach, ACS Symposium Series 609, ACS, Washington D.C., 1995
   3. Rao, S.R. “Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes”, ELSEVIER, 2006.
   4. Ž.Kamberović, Reciklaža-interne skripte, TMF, 210 s, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3
   Metode izvođenja nastave Predavanja i praktična nastava u reciklažnim centrima. Seminarski rad obavezan. Ispit se polaže pisanim putem.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 35