Navigacija

D125 - Bioneorganska hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Bioneorganska hemija
Akronim D125
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne znanja o: ulozi jona metala u biološkim sistemima; strukturi i funkcionisanju nekoliko enzima koji aktiviraju male molekule; značaju sistema koji su mimikrija bioloških sistema; nekim metal-organskim i neorganskim kompleksima koji su dobri modeli za proučavanje bioloških sistema i katalize u biološkim sistemima;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Pošto uspešno savlada program, student će biti u mogućnosti da a) primeni osnovne hemijske principe i objasni ulogu jona metala u biloškim sistemima, b) uspešno odabere fizičko-hemijske metode pomoću kojih će da objasni određeni biološki fenomen, c) objasni ulogu metala u biološkim sistemima; d) opiše transport kiseonika kroz čovekov organizam; e) objasni ulogu aktivnih mesta u bio'organskim molekulima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Metali u biološkim sistemima. Kratak pregled fizičko-hemijskih metoda koje se koriste u bioneorganskoj hemiji. Proteini kao ligandi; enzimi koji sadrže cink; vezivanje kalcijuma za proteine; hidrogenaze i model-sistemi; transport kiseonika; nitrogenaze i model-model sistemi; citohrom R450; uloga kobalta i nikla u enzmima; metali kao aktivne supstance u lekovima; toksičnost metala
   Sadržaj praktične nastave prezentacije studenata
   Literatura
   1. J. A. Cowan, Inorganic Biochemistry: An introduction, 2nd Edition, J. Wiley, N.Y., 1997 (ISBN: 0-471-18895-6)
   2. R.M. Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry - A Short Course, J. Wiley&Sons, Inc., Hoboken, 2002 (ISBN: 0-471-15976-X)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski rad, testovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30