Navigacija

DZ3 - Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja

Specifikacija predmeta
Naziv Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja
Akronim DZ3
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama strukture i reaktivnosti neorganskih jedinjenja. Sticanje znanja o povezanosti reaktivnosti i strukture. Sticanje znanja o hemiji važnijih tipova neorganskih jedinjenja, mehanizmima neorganskih reakcija kao i o ulozi prelaznih elemenata u katalizi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student pokazuje sveobuhvatno znanje i razumevanje principa atomske i molekulske strukture, kao i hemije elemenata glavnih grupa Periodnog sistema i prelaznih elemenata. Može da sagleda ulogu važnijih elemenata i njihovih neorganskih jedinjenja u savremenoj hemijskoj tehnologiji, na osnovu stečenih znanja primeni principe kinetike, termodinamike u predviđanju mehanizma neke hemijske reakcije i kritički oceni naučne radove iz domena ovog kursa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elementi, atomi i periodičnost; građa i simetrija molekula; struktura čvrstih supstanci; kompleksi d-bloka - struktura i simetrija; koordinaciona hemija; elektronski spektri kompleksa i magnetizam; mehanizmi neorganskih reakcija i kinetika; neorganski lanci, prstenovi i klasteri; metal-organska hemija: veza i struktura; neorganska jedinjenja u katalizi.
   Sadržaj praktične nastave Sinteza i karakterizacija dva neorganska preparata na bazi samostalnog pregleda stručne literature.
   Literatura
   1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
   2. J.E. Huheey, E.A. Keiter and R.L. Keiter, Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity, HarperCollins, Forth Ed., N. York, 1993
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10