Navigacija

MIMF10 - Neorganski porozni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Neorganski porozni materijali
Akronim MIMF10
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja o strukturi, svojstvima, dobijanju i primeni neorganskih poroznih materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je stekao znanja o materijalima za specijalne namene kao i o metodama za njihovo ispitivanje. Na osnovu stečenog znanja student može samostalno da se odluči za vrstu poroznog materijala koji treba da upotrebi u nekom tehnološkom procesu kao i da predloži način na koji ovaj materijal može da se modifikuje da bi odgovarao određenoj nameni.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod - definicija poroznih materijala i njihova podela ; 2. Silikati i priroda hemijske veze između silicijuma i kiseonika. Pravila umrežavanja gradivnih jedinica ; 3. Zeoliti - nastajanje, struktura i osobine ; 4. Porozni alumofosfati. Struktura, osobine i dobijanje ; 5. Metode karakterizacije poroznih materijala ; 6. Primena poroznih materijala u adsorpciji, jonskoj izmeni i katalizi ;
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: ; 1. Hidrotermalna sinteza poroznih alumofosfata ; 2. Sinteza zeolita i određivanje jonoizmenjivačkog kapaciteta ; 3. Rendgenska strukturna analiza zeolita (jednog prirodnog ili sintetičkog zeolita) ;
  Literatura
  1. Porous materials, Eds. D.W. Bruce, D. O`Hare and R.I. Walton, John Wiley, Chichester, UK (ISBN 978--0-470-99749-9)
  2. N. Rajić, Praktikum neorganske hemije, TMF, 2004, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 10