Navigacija

ZP111 - Opšta hemija 2

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta hemija 2
Akronim ZP111
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija I Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje principa hemijske ravnoteže. Proučavanje svojstava elemenata i njihovih jedinjenja u zavisnosti od položaja u Periodnom sistemu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje pojmovima hemijske ravnoteže. Upoznavanje sa osobinama hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja na osnovu opštih zakonitosti, elektronske konfiguracije, veličine atoma i vrsta veze između atoma. Upoznavanje zajedničkih osobina elemenata prema njihovom položaju u grupama Periodnog sistema elemenata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovi hemijske ravnoteže. Ravnoteža u homogenim sistemima. Ravnoteža u rastvorima elektrolita: kiseline, baze i soli. Ravnoteža između rastvora i čvrste faze. ; Tipovi hemijskih reakcija. Koordinaciona jedinjenja. ; Reakcije oksidacije i redukcije. Proučavanje svojstava elemenata i njihovih jedinjenja u zavisnosti od položaja u Periodnom sistemu.
  Sadržaj praktične nastave Hemijska ravnoteža u homogenim sistemima. Jonske ravnoteže. Proizvod rastvorljivosti. Upoznavanje svojstava nekih važnijih hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja.
  Literatura
  1. M. Dragojević, M. Popović, S. Stević, V. Šćepanović, Opšta hemija, I deo, TMF, Beograd, 1999.
  2. D. Poleti, Opšta hemija, II deo, Hemija elemenata, TMF, Beograd, 2011.
  3. S. Grujić, A. Dapčević, S. Jevtić, M. Nikolić, J. Rogan, Opšta hemija II Praktikum, TMF, Beograd, 2013.
  4. M. Popović, D. Vasović, Lj. Bogunović, D. Poleti, O. Ćuković, Zbirka zadataka iz Opšte hemije, TMF, Beograd, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, kolokvijum, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari