Navigacija

ZP38 - Neorganska hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Neorganska hemija
Akronim ZP38
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Opšta hemija II Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa značajnim aspektima savremene neorganske hemije, strukturom i građom neorganskih supstanci, kao i sintezom i primenom važnijih tipova neorganskih jedinjenja.Savladavanje osnovnih postupaka neorganske sinteze i karakterizacije. ;
   Ishodi učenja (stečena znanja) Savladavanje principa savremene neorganske hemije, sticanje znanja o najvažnijim klasama neorganskih jedinjenjenja, njihovoj strukturi i građi, mehanizmima neorganskih hemijskih reakcija, kao i sticanje znanja o katalitičkoj ulozi neorganskih jedinjenja u najvažnijim industrijskim procesima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kompleksna jedinjenja (teorija kristalnog polja; elektronski spektri; magnetna svojstva kompleksa); Metal-organska jedinjenja (metode dobijanja; alkili elemenata glavnih grupa; metaloceni); Kompleksi sa ligandima tipa pi-kiselina (karbonili; hemijska veza kod karbonila; vibracioni spektri); Mehanizmi neorganskih reakcija u rastvoru; Neorganska jedinjenja u katalitičkim procesima (pojam i karakteristike katalizatora; homogena kataliza; heterogena katliza); Osnove čvrstog stanje (kristalna rešetka, jedinična ćelija, kristalni sistemi, jonske supstance; osnove rendgenske difrakcije praha) ;
   Sadržaj praktične nastave Izvođenje tri neorganske sinteze i karakterizacija dobijenih proizvoda raspoloživim tehnikama.
   Literatura
   1. Đ. Stojaković, Neorganska hemija, TMF, 1986, Beograd
   2. N. Rajić, Praktikum neorganske hemije, TMF, 2004, Beograd
   3. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, John Wiley&Sons, New York, 1995
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 0 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 10