Navigacija

MZH3 - Viši kurs neorganske hemije

Specifikacija predmeta
Naziv Viši kurs neorganske hemije
Akronim MZH3
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Neorganska hemija Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama strukture i reaktivnosti neorganskih jedinjenja. Sticanje znanja o povezanosti reaktivnosti i strukture. Sticanje znanja o hemiji važnijih tipova neorganskih jedinjenja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student pokaže sveobuhvatno znanje i razumevanje principa atomske i molekulske strukture, kao i hemije elemenata glavnih grupa Periodnog sistema i prelaznih elemenata. Takođe, student jasno može da sagleda ulogu važnijih elemenata i njihovih neorganskih jedinjenja u savremenoj hemijskoj tehnologiji kao i da odgovori na njene zahteve.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Elementi, atomi i periodičnost ; 2. Jedinjenja elemenata glavnih grupa ; Xemija čvrstog stanja ; Teorija hemijske veze kod molekula sa kovalentnom vezom, klastera i kristala ; Molekuli sa kovalentnom vezom i klasteri ; Kiseline, baze i rastvarači ; 3. Reaktivnost elemenata i jedinjenja glavnih grupa ; 4. Jedinjenja prelaznih elemenata i eaktivnost prelaznih elemenata i ihovih jedinjenja. 5. Bioneorganska jedinjenja
  Sadržaj praktične nastave Sinteza i karakterizacija dva neorganska preparata na bazi samostalnog pregleda stručne literature.
  Literatura
  1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I i II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  2. William W. Porterfield, Inorganic Chemistry-A Unified Approach, Academic Press, Inc., San Diego, 1993
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, testovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 10