Navigacija

14MIMF19 - Sinteza funkcionalnih polimera

Specifikacija predmeta
Naziv Sinteza funkcionalnih polimera
Akronim 14MIMF19
Studijski program Inženjerstvo materijala
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Organska hemija Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje studenata sa molekulskom strukturom polimera, načinom izvođenja sinteze kao i svojstvima i primenom najvažnijih funkcionalnih polimera. 2. Sticanje osnovnih znanja o mehanizmu i kinetici stupnjevitih, radikalnih i živih polimerizacija. 3. Upoznavanje sa tehnikama izvođenja stupnjevitih i lančanih polimerizacija. 4. Sagledavanje zavisnosti svojstava i primene funkcionalnih polimerna od strukture njihovih molekula
   Ishodi učenja (stečena znanja) 1. Studenti su stekli osnovna znanja o mehanizmu i kinetici lančanih i stupnjevitih polimerizacija. 2. Studenti su stekli osnovna znanja o načinu izvođenja hemijskih reakcija na polimernim supstratima i nanočesticama. 3. Studenti su ovladali znanjima o uticaju molekulske strukture polimera i načina izvođenja sinteze na njihova makroskopska svojstva. 4. Studenti su stekli osnovna znanja o sintezi polimera, koja će im omogućiti da prate razvoj novih funkcionalnih polimernih materijala, kao i načine njihove izrade i primene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predavanja: Osnovni pojmovi, definicije i nomenklatura funkcionalnih polimera. Klasifikacija funkcionalnih polimera. Mehanizam i kinetika reakcija polimerizacije. Izučavaju se, takođe i nestandardni načini iniciranja i izvođenja reakcija polimerizacije. Tehnike izvođenja stupnjevitih i lančanih polimerizacija. Odabrana poglavlja primene obuhvataju: elektroprovodne polimeri, elektro-optičke polimere, vodorastvorne polimere, biopolimere, biodegradabilne polimere, termoosteljive i pH osetljive hidrogelove, tečno-kristalne polimere.
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalne vežbe: Predviđeno je da student uradi pet eksperimentalnih vežbi, a biraju se između: Polimerizacija stirena u emulziji. Polimerizacija metil-metakrilata u suspenziji. Sinteza biodegradabilnih poliestara otvaranjem prstenova heterocikličnih monomera. Izrada polimernih mikrosfera za kontrolisano otpuštanje lekova postupkom otparavanja rastvarača iz emulzije. Sinteza mikročestica termoosetljivih hidrogelova inverznom emulzionom polimerizacijom. Sinteza funkcionalizovanih hiperrazgranatih polimera.
   Literatura
   1. S. M. Jovanović, J. Đonlagić, "Hemija makromolekula", TMF, Beograd, 2004.
   2. J. Đonlagić, "Hemija makromolekula - praktikum", TMF, Beograd, 2007.
   3. G. Odian, Principles of Polymerization, 4th Edition, McGRaw-Hill, New York, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave predavanja i eksperimentalne vežbe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari