Navigacija

D182 - Hemija čvrstog stanja

Specifikacija predmeta
Naziv Hemija čvrstog stanja
Akronim D182
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje sa hemijom čvrstog stanja, strukturom i svojstvima kristalnih, polikristalnih i nanokristalnih materijala. Upoznavanje sa postupcima sinteze i instrumentalnim metodama koje se koriste za karakterizaciju materijala. Razmatranje veze između strukture, elektronske konfiguracije, tipa hemijske veze i fizičko-hemijskih svojstava koja su značajna za primenu materijala. Određivanje i prikazivanje kristalne strukture materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Korišćenje teorijskih i praktičnih znanja o strukturi materijala za objašnjavanje fizičko-hemijskih svojstava koja su značajna za njihovu primenu. Sposobnost predlaganja optimalnog postupka za sintezu nekog savremenog materijala i izbor odgovarajućih metoda karakterizacije. Identifikacija materijala i određivanje zastupljenosti pojedinih faza. Kritičko povezivanje literaturnih podataka i eksperimentalnih rezultata u cilju predlaganja postupaka za dobijanje novih materijala.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Simetrija i kristalna struktura – osnovni principi kristalografije. ; Tipovi hemijskih veza u čvrstim supstancama. ; Difrakcione, mikroskopske, spektroskopske i termičke metode ispitivanja čvrstih supstanci. ; Primena kristalografskih tehnika za kvalitativnu i kvantitativnu faznu analizu. ; Električna, magnetna i optička svojstva. ; Postupci sinteze polikristalnih i nanomaterijala.
  Sadržaj praktične nastave Sinteza i karakterizacija jednog materijala na osnovu samostalnog pregleda literature. ; Seminarski rad ; Prikaz sinteze i karakterizacije odabranog materijala na osnovu pregleda literature i kritičko razmatranje podataka. ;
  Literatura
  1. A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
  2. L. E. Smart and E. A. Moore, Solid State Chemistry: An Introduction, Fourth Ed., Taylor & Francis, Boca Raton, 2005.
  3. Lj. Karanović, D. Poleti, Rendgenska strukturna analiza, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. (ISBN 86-17-10736-7)
  4. Lj. Karanović, Primenjena kristalografija, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. (ISBN 86-81019-12-0)
  5. K. J. Klabunde, Nanoscale Materials in Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, eksperimentalni rad, seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20