Navigacija

14MHFI9 - Tehnološki postupci u farmaceutskom inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnološki postupci u farmaceutskom inženjerstvu
Akronim 14MHFI9
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Mehaničke operacije, Toplotne operacije, Operacije prenosa mase Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se student više upozna sa pojedinim specifičnim operacijama koje se češće koriste u farmaceutskoj industriji i savlada osnovne principe i načine proračuna pojedinih operacija, nauči da koristi literaturu iz ove oblasti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se osposobavlja da odabere i koristi odgovarajuće specifične tehnološke operacije farmaceutske industrije. Student nauči da postavlja bilanse i izvrši osnovne proračune uređaja u često korišćenim tehnološkim postupcima farmaceutske industrije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Specifičnosti tehnoloških operacija u farmaceutskoj industriji; Rad u inertnim i sterilnim uslovima; Karakterizacija čestica; Mlevenje i prosejavanje; Mešanje prahova; Mešanje tečnosti, homogenizacija; Mešanje u fluidizovanom sloju i kolonama sa barbotiranjem; Filtracija i sedimentacija; Ultrafiltracija; Membranska filtracija. Zagrevanje i hlađenje u sudovima sa mešanjem; Sudovi sa omotačem i spiralom; Vakuum isparavanje. Ekstrakcija; Luženje; Kristalizacija; Preparativna hromatografija. Sušenje i liofilizacija; Imobilizacija, inkapsulacija i kontrolisano otpuštanje. ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe. Eksperimentalne vežbe.
  Literatura
  1. Jalšenjak I., Jalšenjak V., Filipović-Grčić J., Farmaceutika, Školska knjiga, Zagreb, 1998
  2. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Difuzione operacije-zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2007
  3. Duduković A., Osnove i operacije prenosa mase, Akademska misao, Beograd, 2008.
  4. Grbavčić Ž., Neautorizovane skripte - Disperzni sistemi
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, pokazne laboratorijske vežbe, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari