Navigacija

ZP36 - Operacije prenosa mase

Specifikacija predmeta
Naziv Operacije prenosa mase
Akronim ZP36
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Diferencijalne jednačine, Fizička hemija 1 Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student ovlada osnovnim znanjima u oblasti fenomena prenosa mase, upozna zajedničke i posebne karakteristike pojedinačnih operacija i načine njihovog proračuna.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student se u okviru ovog predmeta prvi put upoznao sa pojmom prenos mase tj. pojmovima molekulska difuzija, konvektivni i međufazni prenos mase. Takođe je ovladao osnovnim principima 5 tehnoloških operacija i načinom njihovog proračuna.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave MOLEKULSKA DIFUZIJA: I Fikov zakon; Opšti diferencijalni bilans prenosa mase; Ekvimolarna suprotnostrujna difuzija; Difuzija jedne komponente kroz drugu nepokretnu. KONVEKTIVNI PRENOS MASE: Koeficijent prelaza mase; Bezdimenzioni kriterijumi. MEĐUFAZNI PRENOS MASE ; Osnovni pojmovi kontakta faza u uređajima za prenos mase, tipovi uređaja ; APSORPCIJA i desorpcija (osnovni principi, operativne linije, teorijski stepen, prenosne jedinice); DESTILACIJA (jednostepene operacije: destilacija tečnosti koje se ne mešaju; ravnotežna destilacija, diferencijalna destilacija); REKTIFIKACIJA (kolone sa podovima, operativne linije, McCabe-Tiele-ova metoda proračuna); EKSTRAKCIJA (trokomponentna ravnoteža, jednostepena ekstrakcija); SUŠENJE (simultani prenos toplote i mase) ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe
  Literatura
  1. Duduković A., Osnovi i operacije prenosa mase, Akademska misao, Beograd, 2008
  2. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Pjanović R., Difuzione operacije-zadaci sa izvodima iz teorije, Akademska misao, Beograd, 2007
  3. Vulićević D., Priručnik za tehnološke operacije-dijagrami, nomogrami, tabele, Beograd, TMF
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3 0
  Metode izvođenja nastave Predavanja i računske vežbe, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari