Navigacija

14HPI38 - Osnovi polimernog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi polimernog inženjerstva
Akronim 14HPI38
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom položeni predmeti Opšta hemija I i Termodinamika Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima nauke o polimerima i pristupima na kojima se zasniva polimerno inženjerstvo. ; Razumevanje specifičnosti koje nameće polimerna struktura u inženjerskim postupcima dobijanja i prerade polimernih materijala. ; Razumevanje značaja polimera, multidisciplinarnosti i potrebe za timskim radom u rešavanju inženjerskih problema vezanih za polimere. ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovnim principima i tehnikama za rad sa polimerima i povezivanje ovih specifičnih znanja sa znanjima iz drugih disciplina u rešavanju savremenih inženjerskih problema . ; Osposobljenost za izbor polimernih materijala i predviđanje njihovog ponašanja u konstrukcijama i proizvodima masovne potrošnje, kao i odnos prema životnoj sredini. ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Uvod - mesto i značaj polimera u savremenom inženjerstvu. ; 2. Struktura polimernih molekula-osnovni pojmovi, definicije, nomenklatura. ; 3. Specifičnosti i parametri lančaste strukture polimera. ; 4.Termodinamički osnovi polimernog inženjerstva. ; 5. Termičke i mehaničke osobenosti polimera i njihov značaj za inženjerstvo. ; 6. Viskoelastičnost polimera. ; 7. Metode dobijanja polimera i osnovni mehanizmi sinteze polimera. ; 8. Specifični postupci i operacije za dobijanje polimernih proizvoda. ; 9. Degradacija polimera i polimernih materijala. ; 10. Molekulsko inženjerstvo polimera – multikomponentni sistemi. ; 11. Projektovanje polimernih proizvoda. ;
  Sadržaj praktične nastave 1. Računanje srednjih molarnih masa ; 2. Računanje brzine polimerizacije i polikondenzacije ; 3. Računanje nekih termodinamičkih veličina polimera ; 4. Ispitivanje osnovnih svojstava polimera - gustina, rastvorljivost, gorivost ; 5. Mehanička svojstva polimera ; 6. Bubrenje polimera ; 7. Optička svojstva polimera ; 8. Indeks tečenja rastopa ; ;
  Literatura
  1. I.G. Popović, Polimerni materijali, interna skripta Katedre za OHT
  2. C.S. Brazel, S.L. Rosen, Fundamental Principles of Polymeric Materials, Wiley, New York, 2012.
  3. 3. R.J. Young, P.A. Lovell, Introduction to Polymers, CRC Press, Boca Raton, 2011
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, računska i eksperimentalna vežbanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari