Navigacija

14HPI419 - Prirodni polimerni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Prirodni polimerni materijali
Akronim 14HPI419
Studijski program Hemijsko inženjerstvo
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih saznanja o specifičnostima industrijskog tretmana i prerade prirodnih polimera. Postupci dobijanja materijala i proizvoda od prirodnih polimera. Sticanje znanja o ponašanju, opsegu upotrebe i recklovanju materijala od prirodnih polimera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti prepoznaju specifičnosti dobijanja materijala od prirodnih polimera i razlike u odnosu na postupke prerade i dobijanja konvencionalnih polimernih materijala. Studenti razvijaju sposobnosti za kompetentno i organizovano pristupanje rešavanju problema i sposobnost da izaberu odgovarajući prirodni polimerni materijal, posebno kao ekološki povoljniju alterntivu drugim materijalima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Polisaharidi - Dosadašnji razvoj industrije tehničke celuloze i proizvoda njene prerade (hartija, viskoza, derivati celuloze) u svetu i kod nas. Skrob - prerada skroba za neprehrambene potrebe, materijali na bazi skroba, specificnosti opreme za preradu skroba. Ostali polisaharidi – alginati, hitozan i pektin, postupci dobijanja polimernih membrana na bazi ovih materijala i njihova primena. ; - Kaučuk – Industrijske operacije i postupci u proizvodnji. Proračuni receptura za kaučukovi smesu. Primena i izbor materijala na bazi kaučuka. ; - Materijali od ostalih prirodnih polimera ; - Starenje, degradacija i reckilovanje prirodnih polimernih materijala ;
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe: proračun osnovnih uređaja i aparata u postupcima dobijanja materijala na bazi prirodnih polimera. Bilans mase, toplote i energije za pojedine procese. Karakterizacija materijala na bazi prirodnih polimera
  Literatura
  1. M. Plavšić, Elastomerni materijali, Naučna knjiga, Beograd, 1995.
  2. Lj. Majdanac, Praktikum za laboratorijske vežbe iz predmeta »Tehnologija celuloze i hartije«, interna skripta Katedre za Organsku hemijsku tehnologiju
  3. Lj. Majdanac, Zbirka zadataka za računska vežbanja, «, interna skripta Katedre za Organsku hemijsku tehnologiju
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 55
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25