Navigacija

D186 - Principi dinamike polimernih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Principi dinamike polimernih sistema
Akronim D186
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje studenata u savremene pristupe u nauci o polimerima za definisanje polimernih sistema u inženjerstvu, posebno ponašanja polimernih molekula pri formiranju strukture, oblikovanju i upotrebi polimernih materijala i proizvoda. ; Postavljanje široke teorijske osnove za dalji naučni rad u oblasti polimera , posebno poimanje i razdvajanje prostorno-organizacionih i dinamičkih aspekata polimerne strukture u israživanjima i kreiranju novih sistema kao i inženjerskom predviđanju ponašanja, optimizovanju i dizajniranju polimernih materijala i proizvoda. ; Upoznavavanje studenata sa principima, i mogućnostima novih tehnika za istraživa- nje i inženjersko ocenjivanje kvaliteta i mogućnosti polimernih sistema u razvoju ;
  Ishodi učenja (stečena znanja) Stvaranje dovoljno široke teorijske osnove za dalje usavršavanje kroz istraživački rad u polimernom inženjerstvu . Kritičko sagledavanje oblasti koje su još nedovoljno istražene i koje pružaju mogućnosti za nove kreativne doprinose
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1..Mehanizmi konformacionih kretanja polimera. Segmentalna kretanja. Kooperativna kretanja. Kolektivna kretanja. Relacije i moguće konverzije pojedinih formi kretanja, Pojam modova kretanja.Transformacije u Furijeovom prostoru. ; 2..Relaksaciona dinamika:Mehaničke relaksacije. ; 3. Električna svojstva polimera. Dielektričke relaksacije. ; 4. Modelovanje dinamike polimera: Primena statističko.mehaničkih metoda.Metod Kirkvuda. Modeli Rauza, Cima i Edvardsa. Novi modeli. ; 4.Dinamika polimera u svetlu opštih principa fizičke kinetike.Kretanja na lancu. Kretanja po površinama i na granicama faza. Kretanja u masi. ; 5. Adsorpcija na polimerima, modeli Lagergrena, Tjomkina, Jeloviča, Bangama, Hoa. ; 6. Interakcije u dinamici polimera.Viskozni i elastični fenomeni. ;
  Sadržaj praktične nastave Seminari
  Literatura
  1. 1).M. Plavšić, Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo (odabrana poglavlja), Naučna knjiga Beograd RS 1996
  2. R. Boyd, G. Smith, Polymer Dynamics and Relaxation, Cambridge Univ. Press, UK 2007
  3. T.Blythe, D. Bloor, Electrical Properties of Polymers, Cambridge Univ. Press, UK 2008
  4. P.G. De Gennes, Introduction to Polymer Dynamics, Cambridge Univ. Press UK 2001
  5. H. Zeng, Polymer Adhesion Friction and Lubrication, Wiley, NY, 2013
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski i samostalni istraživački radovi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 25