Navigacija

DFP1 - Analogije fenomena prenosa

Specifikacija predmeta
Naziv Analogije fenomena prenosa
Akronim DFP1
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
   Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta U okviru ovog predmeta studentima se fenomeni prenosa predstavljaju kao jedinstvena nauka. Zasniva se na jedinstvenom pristupu uvođenjem zajedničkih veličina za prenose količine kretanja, toplote i mase kao što su koncentracija veličine koja se prenosi, sopstveni i protočni fluks, brzina prelaza i sl. čime se daje osnova za postavljanje sličnosti tri prenosa. Cilj predmeta je da se ukaže na sličnosti prenosa količine kretanja, toplote i mase kroz već postojeće analogije, a na osnovu toga i mogućnost formiranja analogija u drugim sistemima kao što su npr. heterogeni sistemi.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student sagledava fenomene prenosa kao koherentnu nauku baziranu na mehanizmima prenosa. Student stiče analitičnost, tj. sposobnost da povezuje slične pojave i fenomene u zajedničke zavisnosti koje olakšavaju samostalni rad u srodnim naučnim oblastima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod, jedinstvene veličine za prenos količine kretanja, toplote i mase (koncentracija veličine koja se prenosi, sopstveni i protočni fluks) ; Molekulski i turbulentni mehanizam; Opšti diferencijalni bilans, Diferencijalni bilans laminarnog i turbulentnog strujanja; molekulska i turbulentna difuzivnost ; Granični sloj, Kontinualni i diskontinualni, Raspodela koncentracije veličine koja se prenosi, Debljina hidrodinamičkog graničnog sloja, Odnos debljina graničnih slojeva ; Konvektivni prenos, Brzina konvektivnog prenosa, Relativna brzina prelaza, Kriterijumi konvektivnog prenosa, Analogije, Strujanje oko ravne ploče ; Analogije međufaznog prenosa ; Analogije prenosa u heterogenim sistemima ;
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Cvijović S., Bošković-Vragolović N., Fenomeni prenosa-strujanje, toplota, difuzija, TMF, Beograd, 2006
   2. Brodkey R.S., Hershey H.C., Transport Phenomena, A Unified Approach, McGrow-Hill, 1988
   3. Tosun I., Modelling in transport Phenomena-A Conceptual Approach, Elsevier Science, 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40