Navigacija

Tatjana Petrović

Stručni saradnik
Katedra za opšte tehničke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 62

011/3303899
011/3303745
lokal 745
lokal 899

Predmeti

14ZP103 14ZP103 - Tehnička fizika 1
ZP24 ZP24 - Elektrotehnika sa elektronikom

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije