Navigacija

prof. dr Branimir Grgur

Redovni profesor
Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 404

011/3303681
lokal 681
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 19. maj 2010.

Predmeti

14IŽS431 14IŽS431 - Obnovljivi izvori energije
14IIM41 14IIM41 - Korozija i zaštita materijala
14HEI413 14HEI413 - Projektovanje sistema zaštite od korozije
22BBI215 22BBI215 - Bioobnovljivi i elektrohemijski izvori energije
22D104 22D104 - Elektrohemijska korozija metala
22D116D 22D116D - Elektrokataliza i elektrodni materijali
22D116P 22D116P - Elektrokataliza i elektrodni materijali
22D12D 22D12D - Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije
22D12P 22D12P - Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije
22EI43 22EI43 - Korozija
22EI48 22EI48 - Zaštita od korozije
22MAIE 22MAIE - Alternativni izvori energije
22MIN474 22MIN474 - Korozija
BBI215 BBI215 - Elektrohemijski i bioobnovljivi izvori energije
D132 D132 - Elektrodni materijali
D133 D133 - Elektrokataliza
D134 D134 - Elektrohemijska zaštita metala od korozije
D135 D135 - Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije
D140 D140 - Korozija
ZP310 ZP310 - Elektrohemija
MIN474 MIN474 - Korozija i zaštita materijala
MIN491 MIN491 - Osnovi elektrometalurgije
MHEI5 MHEI5 - Alternativni izvori energije
HEI310 HEI310 - Korozija
HEI49 HEI49 - Elektrohemijski izvori energije

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

 1. Nataša Šekuljica, Milica Gvozdenović, Zorica Knežević-Jugović, Branimir Jugovic i Branimir Grgur, Biofuel cell based on horseradish peroxidase immobilized on copper sulfide as anode for decolorization of anthraquinone AV109 dye, Journal of Energy Chemistry, 25, 3, 2016, pp. 403-408
 2. Konstantin Popov, Predrag Živković i Branimir Grgur, Physical and mathematical models of an inert macroelectrode modified with active hemispherical microelectrodes, ELECTROCHIMICA ACTA, 52, 14, 2007, pp. 4696-4707
 3. Branimir Grgur, Predrag Živković i Milica Gvozdenović, Kinetics of the mild steel corrosion protection by polypyrrole-oxalate coating in sulfuric acid solution, PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 56, 2-3, 2006, pp. 240-247

Knjige

 1. Branimir Grgur, ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE: PRINCIPI KONVERZIJE I SKLADIŠTENJA, monografija, Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2016, 177; ISBN 978-86-91303-6-1

Mentorstvo

Doktorske akademske studije

 • Sinteza novih kompozitnih materijala na bazi ugljenične tkanine - polipirola - srebro-hlorida kao punjivih katoda za sisteme na bazi magnezijuma, Aleksandra Popović, 24.04.2024.
 • Uklanjanje antrahinonskih boja iz vodenih rastvora adsorpcijom, elektrohemijskom oksidacijom i višim oksidacionim procesima, Stevan Stupar, 07.06.2021.
 • Redukcija kiseonika na polikristalnim elektrodama zlata, paladijuma i zlata modifikovanog „ostrvima“ paladijuma, Irina Srejić, 22.10.2019.
 • Korozija čelika sa kompozitnim prevlakama na bazi polianilina, Ayad Salem, 04.10.2018.
 • Fotoelektrohemijska ćelija na bazi nanocevi titan-dioksida modifikovanih gvožđe oksidom, Waleed Omymen, 10.05.2018.
 • Hibridni superkondenzatori akumulatorskog tipa na bazi provodnih polimera, Alsadek Alguail, 20.03.2018.
 • Mogućnost primene sistema polipirol-cink kao akumulatora u morskoj vodi, Ali Al-Eggiely, 20.02.2018.
 • Elektrohemijska kataliza reakcije izdvajanja vodonika na modifikovanim površinama zlata, platine i paladijuma, Milutin Smiljanić, 11.12.2015.
 • Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama, Ali Elkais, 26.11.2013.

Master akademske studije

 • Katodni materijali u Li-jon baterijama, sa akcentom na litijum-gvožđe-fosfat, Đorđe Stojanović, 30.09.2021.
 • Elektrokatalizatori nove generacije za reakciju izdvajanja vodonika, Stefan Panić, 01.07.2021.
 • Elektrohemijska redukcija kiseonika na grafitu modifikovanom oksidom gvožđa, Mirjana Tanasijević, 25.09.2015.
 • Hibridni elektrohemijski superkondenzatori na bazi polipirola i olovo-sulfata, Sandra Lazin, 25.09.2015.
 • Fotoelektrohemijsko ponašanje titan-dioksida modifikovanog gvožđe-oksidom, Milica Živković, 17.06.2015.
 • Fotoelektrohemijsko ponašanje kompozita na bazi polipirola i sulfida metala, Jovana Krstić, 30.09.2014.
 • Optimizacija fotonaponskih sistema za konverziju i skladištenje energije zračenja Sunca u Republici Srbiji, Siniša Bjelogrlić, 28.09.2012.

Osnovne akademske studije

 • Značaj obnovljivih izvora energije u očuvanju čovekove okoline, Ana Perić, 08.12.2023.
 • Kogeneracija električne i toplotne energije gasifikacijom biomase i primenom gorivnih galvanskih spregova, Mila Simić, 24.08.2023.
 • Mogućnost primene biogoriva u gorivnim galvanskim spregovima, Ivana Pavlović, 08.06.2022.
 • Kinetika izdvajanja vodonika na elektrohemijski istaloženim RuCo legurama, Petar Jovanović, 27.09.2021.
 • Metal - vazduh akumulatori, Marko Ćirković, 16.07.2021.
 • Principi proizvodnje biogasa, Marija Vranić, 29.09.2020.
 • Primena elektrokoagulacije u tretmanu otpadnih voda, Aleksandra Popović, 09.07.2020.
 • Uticaj pH na korozionu stabilnost legure aluminijuma AlSi2MgTi, Milica Gojković, 30.09.2019.
 • Primena spektroskopije elektrohemijske impedanse u cilju određivanja provodljivosti rastvora kalijum-hlorida, Stefan Panić, 10.09.2019.
 • Uticaj hlorida na koroziono ponašanje legure aluminijuma EN 46100, Lazar Marunkić, 28.09.2017.
 • Karakteristike samopunjivih akumulatora na bazi polipirola i cinka, Mladen Bugarčić, 26.09.2014.
 • Potencijali energije vetra u Republici Srbiji, Ana Dragičević, 09.05.2014.
 • Elektrohemijske karakteristike sistema polipirol|olovo-dioksid kao sekundarnog izvora električne energije, Zdenka Stančić, 23.09.2013.
 • Anodni materijali niskotemperaturnih gorivnih galvanskih spregova, Mila Krstajić, 22.06.2012.

Osnovne studije

 • Mogućnost primene biovodonika u konverziji i kogeneraciji energije, Danica Tufegdžić, 29.12.2014.
 • Potencijali sunčevog zračenja u gradu Beograd i mogućnost primene fotonaponskih i toplotnih pretvarača u konverziji i akumulaciji sunčeve energije, Miloš Petrović, 05.10.2010.
 • Elektrohemijske karakteristike akumulatora sistema polianilin/olovo-dioksid, Aleksandar Žerađanin, 17.07.2008.
 • Elektrohemijske karakteristike sistema polianilin/olovo-dioksid kao sekundarnog izvora električne energije, Vladimir Ristić, 05.11.2007.
 • Modifikacija i karakterizacija elektrode od polikristalnog nikla sa klasterima srebra, Nikola Matić, 29.03.2007.
 • Elektrohemijsko ponašanje cinka, aluminijuma i magnezijuma kao anodnih materijala za primenu u primarnim i sekundarnim elektrohemijskim izvorima električne energije, Bojan Milenković, 21.02.2007.
 • Elektrohemijske karakteristike polipirola kao katodnog materijala primarnih i sekundarnih izvora električne energije, Lidija Đorđević, 06.11.2006.
 • Elektrohemijske karakteristike sistema cink polianilin kao sekundarnog izvora električne energije, Uroš Lačnjevac, 06.10.2005.
 • Kinetika oksidacije d glukozebromom u vodenim rastvorima, Dragana Žugić, 20.05.2005.
 • Hemijske i elektrohemijske ravnoteže sistema brom bromid jon u vodenim rastvorima, Ivana Jovanović, 25.03.2005.
 • Hemijske i elektrohemijske ravnoteže sistema jod jodid jon u vodenim rastvorima, Jelena Đorđević, 11.03.2005.
 • Elektrohemijsko dobijanje jodoforma, Marko Dimić, 09.12.2004.
 • Elektrohemijska oksidacija jodidnih jona, Igor Ćurčić, 04.11.2004.