Navigacija

D132 - Elektrodni materijali

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrodni materijali
Akronim D132
Studijski program svi
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente upozna se teorijskim i praktičnim znanjima o savremenim elektrodnim materijalima, kroz izučavanje njihovih vrsta i njihovoj primeni u različitim elektrohemijskim reakcijama, načinima dobijanja i ispitivanja materijala savremenim površinskim tehnikama, kao i izborom odgovarajućeg materijala sa stanovišta stabilnosti i efikasnosti. Predmet uključuje samostalnu izradu seminarskog rada.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (i) stekli sposobnost da analiziraju složene probleme, osmisle i koncipciraju ispitivanje elektrodnih materijala, (ii) ovladali primenom elektrohemijskih metoda i tehnika u ispitivanju elektrodnih materijala, (iii) stekli komunikacione i socijalne kompetencije potrebne za rad u inženjerskom timu, (iv) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje zadatka, načina rešavanja i rezultata ;
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predmet upoznaje studente sa savremenim Elektrodnim materijalima, njihovom dobijanju i karakterizaciji savremenim površinskim tehnikama, a koji se primenjuju u elektrolizi, elektrokatalizi i elektrohemijskim izvorima energije. Odabrani praktični primeri su detaljno analizirani u cilju povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim problemima.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. S. Trasatti, Principles of Electrocatalysis, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006
  2. K. Kinoshita, Electrochemical Oxygen Technology, The Electrochemical Society Series, Pennington, N. J., 1992.
  3. G.A. Somorjai, Chemistry in Two Dimensions: Surfaces, Cornel University Press, London, 1981.
  4. B. Grgur, Anode Catalysts for the Low Temperature fuel Cells, In Book of Lectures, 4th European Summer School on Electrochemical Engineering, Palić, 2006.
  5. B. Grgur, Elektrokataliza i elektrodni materijali, Intena Skripta, TMF, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1.5 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava uključuje predavanja, izradu i odbranu seminarskog rada
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50